Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Podgorica

Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Podgorica Studentsko Vijeće Pravnog fakulteta je organizacija čija je misija posvećana unapređenju kvaliteta života studenata u Crnoj Gori. Studentski život na Pravnom fakultetu, pored onog obaveznog edukativnog dijela, sadrži brojne bogate aktivnosti, koje se dešavaju u režiji studentskih organizacija koje svoju djelatnost ostvaruju na Pravnom fakultetu.

Studentsko vijeće Pravnog fakulteta i Sportsko društvo „Prvak“, kroz svoju djelatnost na najbolji način oplemenjuju sadržinu cjelokupnog studentskog života na Pravnom fakultetu i Univerztitetu Crne Gore. Značajan broj studenata prava se tokom studiranja aktivno uključuje u rad pomenutih organizacija, što najbolje svjedoči o organizovanosti, kvalitetu rada i značaju njihovog postojanja. Studentsko Vijeće Pravnog fakulteta je nasljednik Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta, koji je osnovan 2002. godine. Centralizacijom studentskih organa na nivou cjelokupnog Univerziteta, čiji je nosilac projekat Studentskog parlamenta Univerziteta, Studentski parlament Pravnog fakulteta formiran je u Studentsko vijeće. Studentsko vijeće okuplja studentske predstavnike sasvih studijskih godina na Pravnom fakultetu u Podgorici, i odjeljenju u Bijelom Polju. Zadatak Studentskog vijeća je uređivanje pitanja od zajedničkog značaja, sa namjerom solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba a u skladu sa zakonima, kako bi poboljšali studijske odnose i dali doprinos razvoju svih interesnih aktivnosti studenata prava. U ostvarivanju svojih zadataka, Studentsko vijeće prihvata, organizuje i izvodi programe interesnih tj. akademskih aktivnosti studenata prava iz oblasti prava, kulture, obrazovanja, sporta, međunarodne saradnje, informisanja i drugih područja interesnog i akademskog djelovanja studenata prava, u skladu sa naučno- nastavnim programom. Strukturu Studentskog vijeća čine dva predstavnika studenata prava u Studentskom parlamentu Univerziteta i Naučno – nastavnom vijeću Pravnog fakulteta, gdje zastupaju interese studenata. Kandidat sa najvećim brojem osvojenih glasova je predsjednik Studentskog vijeća. Zatim, Skupština koja skuplja po tri predstavnika sa svake studijske godine, i po jedan predstavnik sa svake godine odjeljenja u Bijelom Polju I po dva predstavnika sa godine na smjeru Bezbijednost I Kriminalistika. Pomenuti predstavnici biraju se na opštim i neposrednim izborima koje raspisuje Studentski parlament Univerziteta, a koji se održavaju na svim univerzitetskim jedinicama crnogorskog Univerziteta. Studentsko vijeće može u skladu sa svojim potrebama osnovati Izvršni odbor čiji je način rada definisan Statutom Studentskog vijeća, plan rada usvojen od strane članova, a sve uz saglasnost Skupštine Studentskog vijeća, što je samo jedan od pokazatelja sihronizovanog rada svih organa Studentskog vijeća. Predsjednik Studentskog vijeća i student povjerenik na Pravnom fakultetu je Milan Tomić. Potpredsjednik SVPF-a je Ivan Vukčević. Studenti predstavnici (po godinama) na opštem smjeru: I godina : Danilo Pajović, Luka Mitrović, Mihajlo Marović. II godina : Nikola Radunović, Ivan Vuković, Tijana Mujičić. III godina: Marija Bojat, Marija Dedić, Bogdan Lukić. Koordinatori odjeljenja u Bijelom Polju: Velibor Kovačević i Jovan Bojović. Studenti predstavnici (po godinama) na smjeru BiK: II godina: Miloš Mićović, Živko Brajović. III godina: Stefan Kuč, Armin Kos. IV godina: Petar Jovetić, Marko Mihailović

Mission: Studentsko Vijeće Pravnog fakulteta je organizacija čija je misija posvećana unapređenju kvaliteta života studenata u Crnoj Gori. Studentsko vijeće je politički neutralna i nezavisna organizacija koja okuplja mlade ljude oko zajedničke ideje o poboljšanju uslova studiranja i razvoju svih interesnih sfera studenata prava. U ostvarivanju svojih zadataka, Studentsko vijeće prihvata, organizuje i izvodi programe akademskih aktivnosti studenata iz oblasti prava, kulture, obrazovanja, sporta, međunarodne saradnje, informisanja i drugih područja interesnog djelovanja, u skladu sa naučno- nastavnim programom Pravnog fakulteta.

Operating as usual

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine proglasila 25. novembar za Međunarodni dan borbe protiv nasilja n...
25/11/2020

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine proglasila 25. novembar za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Na taj dan širom svijeta se pozivaju društveni akteri da se uključe u aktivnosti čiji je cilj da se spriječi nasilje nad ženama i da se podigne svijest o činjenici da su žene širom svijeta žrtve seksualnog, psihičkog, fizičkog, porodičnog nasilja, zlostavljanja i mnogih drugih vidova nasilja.
Nasilje nad ženama predstavlja i najčešći oblik kršenja ljudskih prava.
Studentsko vijeće ovim putem ohrabruje i motiviše sve studente Pravnog fakuleta da kao budućim nosiocima ideala pravde i pravičnosti rade na suzbijanju svakog vida nasilja a posebno onog nad ženama, i da kao takvi budu i primjer, podižući svijest.

Poštovani g-dine Hrapoviću, Studentski parlament Univerziteta Crne Gore kao krovna studentska organizacija najveće ustan...
24/11/2020

Poštovani g-dine Hrapoviću,

 Studentski parlament Univerziteta Crne Gore kao krovna studentska organizacija najveće ustanove visokog obrazovanja, obraća Vam se s ciljem rješavanja pitanja organizacije nastave, predispitnih obaveza  i ispita na organizacionim jedinicama. Naime, svjedoci smo da se usljed nepovoljne epidemiološke situacije u našoj državi donose preporuke nadležnih institucija, te da se iste često i mijenjaju, što utiče i na organizaciju nastave i ispita. U takvim okolnostima studenti su zatrpani brojnim obavještenjima, informacijama i preporukama, u situaciji da na različitim organizacionim jedinicama pojedini profesori različito tumače pravila i preporuke. Tako se neka predavanja organizuju neposredno, odnosno u amfiteatru, druga on-line, a isto važi i za provjere znanja (kolokvijumi i ispiti). Stoga, studenti su u situaciji koja nije u potpunosti definisana, te izlazi iz okvira onoga što bi moglo da se nazove redovnim stanjem.

Uvažavajući aktuelni trenutak, te činjenicu da je koronavirus u potpunosti promijenio dosadašnji način života, time i funkcionisanja ustanova visokog obrazovanja, ukazujemo da smo još 17. novembra kada studenti širom svijeta obilježavaju Međunarodni dan studenata, skrenuli pažnju na rješavanja ovog pitanja i neophodnost donošenja preciznih instrukcija i naredbi  za odvijanje nastave, predispitnih obaveza i ispita na ustanovama visokog obrazovanja.

Stoga, obraćamo se otvorenim pismom Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti (NKT) s ciljem donošenja jasnih smjernica za organizaciju nastave, predispitnih obaveza i ispita, koje će biti u obavezujućoj formi, a ne preporuke koje se mogu različito tumačiti od fakulteta do fakulteta ili od profesora do profesora. Očekujemo da će svoje stavove i predloge po ovom pitanju zauzeti i Ministarstvo prosvjete kao što je uradilo za osnovne i srednje škole, kao i Univerzitet Crne Gore.

Predlozi na linku:
http://www.spucg.ucg.ac.me/pages/clanak.php?id=880

Studenti se mole da u urgentnom roku aktiviraju svoje studentske naloge (https://aktivirajnalog.edu.ucg.ac.me/) kako bi ...
23/11/2020

Studenti se mole da u urgentnom roku aktiviraju svoje studentske naloge (https://aktivirajnalog.edu.ucg.ac.me/) kako bi mogli pristupe polaganju kolokvijuma na Moodle platformi

Studenti koji su aktivirali nalog a nisu im upisani predmeti na Moodle platformu da pošalju mail na: [email protected]

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DVOGODIŠNJIH MASTER STUDIJA (GENERACIJA 2020) KOJI SU ZAVRŠILI SPECIJALISTIČKE STUDIJE, A NIJE...
20/11/2020

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DVOGODIŠNJIH MASTER STUDIJA (GENERACIJA 2020) KOJI SU ZAVRŠILI SPECIJALISTIČKE STUDIJE, A NIJESU PODNIJELI ZAHTJEVE ZA PRIZNAVANJE POJEDINAČNIH PREDMETA KOMISIJI ZA UTVRĐIVANJE EKVIVALENTNOSTI STEČENOG OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJE ISPITA NA PRAVNOM FAKULTETU, DA NAJKASNIJE DO UTORKA, 24. NOVEMBRA 2020. GODINE, PODNESU ZAHTJEVE, KAKO BI KOMISIJA NA OSNOVU ZAHTJEVA STUDENATA, PRAVOVREMENO UTVRDILA STEPEN KOMPATIBILNOSTI POJEDINAČNIH PREDMETA SA ZAVRŠENIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA, SA PREDMETIMA MASTER STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA U STUDIJSKOJ 2020/2021 GODINI, RADI NJIHOVOG PRIZNAVANJA.

PRIZNAVANJE POJEDINAČNIH PREDMETA VRŠIĆE SE UZ PRIBAVLJENO MIŠLJENJE NASTAVNIKA, SHODNO NJIHOVOJ NAUČNOJ OBLASTI.

Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendije ima student Univerziteta Crne Gore koji  ispunjava sljedeće uslove:da je ...
19/11/2020

Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendije ima student Univerziteta Crne Gore koji ispunjava sljedeće uslove:

da je student Univerziteta Crne Gore
da on i/ili član njegove porodice ostvaruje/u pravo na socijalno primanje kod Centra za socijalni rad
da doprinosi studentskom/građanskom aktivizmu, sportu ili kulturi kroz rad u studentskim organizacijama, nevladinom sektoru ili učešćem u takmičenjima i manifestacijama iz oblasti kulture i sporta.
Uz prijavu za dodjelu stipendije, kandidati obavezno dostavljaju:

potvrdu o studiranju
potvrdu Centra za socijalni rad iz opštine prebivališta
potvrdu o doprinosu studentskom/građanskom aktivizmu (od studentske organizacije ili NVO sektora)
dokaz o rezultatu ostvarenom na sportskom takmičenju.
Po ovom konkursu se dodjeljuje 15 stipendija, i to:

6 stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti društvenih nauka
6 stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz prirodnih nauka
3 stipendije za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti umjetnosti(Fakultet dramskih umjetnosti, Muzička akademija i Fakultet likovnih umjetnosti).
Stipendija iznosi 300,00 EUR i isplaćuje se u dvije rate po 150.00 EUR po semestru, prenosom sredstava na žiro račun dobitnika stipendije.

Dodijeljena sredstva iz stava 1 ovog člana su bespovratna.

Uslovi, kriterijumi i postupak za dodjelu stipendije su propisani Pravilnikom o kriterijumima, načinu, uslovima i visini stipendija studentima Univerziteta Crne Gore u okviru projekta „Studentska solidarnost“, br. 251 od 17.11.2020. godine.

Prijave na Konkurs se podnose radnim danima u periodu od 10 do 13 časova, zaključno sa 14. decembrom 2020. godine u 13 časova.

Prijave se predaju neposredno kancelariji SPUCG u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, poštom ili putem maila: [email protected].

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Par detalja sa jučerašnje panel fiskusije koju smo organizovali povodom Međunarodnog dana studenata. Hvala svim učesnici...
18/11/2020

Par detalja sa jučerašnje panel fiskusije koju smo organizovali povodom Međunarodnog dana studenata.
Hvala svim učesnicima i gledaocima. Nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti biti u prilici da okupimo još više studenata.

U sklopu jučerašnje panel diskusije koju smo organizovali povodom Međunarodnog dana studenata, Dekanica Pravnog fakultat...
18/11/2020

U sklopu jučerašnje panel diskusije koju smo organizovali povodom Međunarodnog dana studenata, Dekanica Pravnog fakultata Aneta Spaić proglasila je tri najbolja eseja koja su pristigla na konkurs „Sloboda izražavanja vs politička korektnost“, a koji je raspisalo Studentsko vijeće Pravnog fakulteta.

Nagrađeni su radovi Alide Bojadžić, Dajane Drljević i Luke Bukilića.

Zahvaljujemo se svim kandidatima, čestitamo dobitnicima vrijednih nagrada i najavljujemo nastavak prakse nagrađivanja naših najboljih studenata.

Usljed trenutne nepovoljne epidemiološke situacije, dodaje, spriječeni su da realizuju neke od aktivnosti koje su postal...
17/11/2020

Usljed trenutne nepovoljne epidemiološke situacije, dodaje, spriječeni su da realizuju neke od aktivnosti koje su postale tradicionalne: "Tako ćemo umjesto kulturno-umjetničkih i zabavnih dešavanja, ove godine, u saradnji sa studentskim vijećima organizovati konferencije, okrugle stolove i tribine, kako bi još jednom ukazali na nedostatke i probleme u sistemu visokog obrazovanja. Po prvi put, biće realizovan projekat „Studentska solidarnost“ sa ciljem da se pomogne onima koji se nalaze u nepovoljnom socijalnom položaju, a koji su tokom studija postigli zavidne rezultate i iskazuju visok stepen učešća u studentskom, humanitarnom, građanskom i sportskom aktivizmu. Putem konkursa koji će biti sproveden na osnovu odredbi Pravilnika koji smo usvojili, biće određeni dobitnici stipendija i to njih 15, za koje smo opredijelili novčanu podršku u iznosu od po 300 eura. Na ovaj način želimo da pokažemo odnos poštovanja prema rezultatima koje su studenti postigli tokom studija i u vannastavnim aktivnostima, te pružimo podršku onima kojima će ista biti dragocjena kako bi pokrili dio svojih svakodnevnih studentskih obaveza" kazao je Roćen.

Drage koleginice i kolege, srećan vam dan studenata!Međunarodni dan studenata u svijetu se obilježava kao simbol borbe z...
17/11/2020

Drage koleginice i kolege, srećan vam dan studenata!

Međunarodni dan studenata u svijetu se obilježava kao simbol borbe za demokratsko obrazovanje i društvo i sjećanje na 17. novembar 1939. godine kada su nacisti pogubili 20 čehoslovačkih studenata koji su protestovali protiv okupacije.

 

Više od 1.200 studenata tada je odvedeno u koncentracione logore, a domovi i univerzitet pretvoreni u kasarne.

 

Međunarodno vijeće studenata kasnije je u Londonu proglasilo 17. novembar za Međunarodni dan studenata, a pedeset godina kasnije, 1989. godine, studenti u tadašnjoj Čehoslovačkoj ponovo su ustali protiv drugog nedemokratskog režima, čime je započela „plišana revolucija“ kojom je u toj zemlji okončan komunistički režim.

Pozivam vas da večeras od 18h pratite uživo prenos panel diskusije koju smo organizovali povodom današnjeg dana. Uživo prenos će biti omogućen preko našeg instagram profila.

Na današnji dan 1920. godine održan je prvi saziv Društva naroda u Ženevi. Društvo naroda je kao organizacija predstavlj...
15/11/2020

Na današnji dan 1920. godine održan je prvi saziv Društva naroda u Ženevi.
Društvo naroda je kao organizacija predstavljala kompromis između sistema kolektivne bezbijednosti i suvereniteta država. Veliku ulogu u osnivanju Društva naroda odigrao je Vudro Vilson, koji je njeno osnivanje zasnivao na kritici sistema ravnoteže snaga. U svojih čuvenih 14 tačaka istakao je načela nove diplomatije bazirane na liberalizmu uz realističke garancije. Društvo naroda je pokazalo i određene slabosti, jer su ga osnovali pobjednici i spriječili pravom veta da se sankcije primijene na njih. Rat je ostao kao krajnje sredstvo za pribavljanje pravde – ultima ratio. Društvo naroda nije uspjelo da riješi sukob između sistema kolektivne bezbjednosti i suvereniteta, što je bio jedan od glavnih razloga nepristupanja SAD-a Paktu. Bojale su se da čl. 16. Pakta ne podrije američki suverenitet i ustavnu moć Senata da objavi rat.

Drage koleginice i kolege, Obavještavamo vas da će se, zbog epidemioloških mjera koje su trenutno na snazi, panel diskus...
15/11/2020

Drage koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da će se, zbog epidemioloških mjera koje su trenutno na snazi, panel diskusija održati 17. novembra sa početkom u 18h.

Takođe, kapaciteti amfiteatra u novim uslovima rada su popunjeni. Za studente koji se nažalost nisu prijavili na vrijeme ili iz drugih razloga ne mogu da prisustvuju panelu, biće obezbijeđen live prenos na našem instagram i facebook profilu.

Povodom Međunarodnog dana studenata SPUCG pokreće projekat “Studentska solidarnost”   Studentski parlament UCG ove godin...
13/11/2020

Povodom Međunarodnog dana studenata SPUCG pokreće projekat “Studentska solidarnost”

Studentski parlament UCG ove godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana studenata, podržaće organizaciju događaja u saradnji sa studentskim vijećima, a koji se odnose na okrugle stolove, tribine, radionice.

Kad su u pitaju kulturna i zabavna dešavanja koja se ove godine nažalost ne mogu realizovati usled pogođenosti virusom COVID-19 kao što je to bilo prethodnih godina, organizovaćemo projekat za naše studente. Naime, sam projekat pod nazivom “Studentska solidarnost” sa osnovnim ciljem i željom da pomogne studentima koji se nalaze u nepovoljnom socijalnom položaju, a koji su tokom studija postigli zavidne rezultate i koji ujedno iskazuju veliki stepen i učešće u studentskom, humanitarnom, građanskom, sportskom aktivizmu. Studentski parlament će od ponedeljka 16.11.2020. na zvaničnom sajtu raspisati konkurs za dodjelu stipendija sa Pravilnikom o kriterijumima, načinu, uslovima i visini stipendija u pomoći studentima Univerziteta Crne Gore. Studentski parlament će shodno Pravilniku dodjeliti 15 stipendija u iznosu od 300 eura.

Međunarodni dan studenata, koji se obilježava u znak sjećanja na stradanje praških studenata, simbol je borbe za demokratsko društvo i bolje obrazovanje. I ovo godine obilježićemo ovaj značajan datum, jer solidarnost, podrška i kolektivna odgovornost su od ključnog značaja u restriktivnim i teškim okolnostima zbog pandemije koronavirusa kada je u pitanju studentska populacija.

Drage koleginice i kolege,Povodom Međunarodnog dana studenata, 17. novembra, sa početkom u 18h, @svpf organizuje panel d...
13/11/2020

Drage koleginice i kolege,

Povodom Međunarodnog dana studenata, 17. novembra, sa početkom u 18h, @svpf organizuje panel diskusiju na temu "Mediji i društvene mreže kao platforme za širenje govora mržnje i nacionalizma".

Imaćete priliku da pratite diskusiju o aspektima regulisanja govora mržnje na društvenim mrežama i u medijima, rješenjima koja predviđaju domaće zakonske norme i u kojoj mjeri ona mogu ograničiti slobodu izražavanja, o tome kakvu ulogu imaju mediji u ovom procesu, a dobićete priliku i da postavite pitanja učesnicima.

Naši panelisti su Petar Komnenić, novinar i urednik emisije "Načisto" na televiziji Vijesti, zatim Olivera Nikolić, dugogodišnja novinarka i direktorica Instituta za medije Crne Gore, advokatica Milica Kadović, koja će nam približiti pravne aspekte ove teme, kao i Maja Nikolić, novinarka omladinskog portala Makanje i studentkinja, koja će sa nama podijeliti svoja razmišljanja na ovu temu. Panel diskusiju će moderirati studentkinja master studija Pravnog fakulteta, Nikolina Tomović.

Usljed propisanih mjera NKT-a i preventivnih mjera povodom koronavirusa, praćenje diskusije će biti ograničeno za određeni broj učesnika koji se prvi jave na mejl Studentskog vijeća [email protected] do 17. novembra u 12h. Takođe, nošenje zaštitnih maski i držanje distance je obavezno tokom trajanja cijelog programa! Za one koji ne uspiju da se prijave za ograničeni broj učesnika, biće omogućeno praćenje diskusije putem FB i Instagram live stream-a.

Na događaju će, takođe, biti dodijeljene nagrade za najbolje eseje koji su pristigli na konkurs "Sloboda izražavanja versus politička korektnost", kada će autori i predstaviti dio svojih radova.

Ukoliko se još uvijek nijeste prijavili, a imate ideju za esej, konkurs je i dalje u toku i traje do 15. novembra, tako da požurite! I sačuvajte termin za 17. novembar u 19h!

Poštovane koleginice i kolege, nakon uspostavljanja saradnje sa Centrom za građansko obrazovanje, pozivamo vas da budete...
11/11/2020

Poštovane koleginice i kolege, nakon uspostavljanja saradnje sa Centrom za građansko obrazovanje, pozivamo vas da budete dio projekta “Suočavanje s prošlošću za budućnost” koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi uz finansijsku podršku Vlade SAD, kroz Biro State department-a za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL).

U okviru ovog projekta planiramo organizaciju radionica za studente prava i mlade profesionalce u pravosuđu, putem zoom-a dana 18. i 19.11.2020. godine u intervalu od 15:00 do 17:00 časova na temu  “Tranziciona pravda kroz crnogorsko i regionalno iskustvo”, a na kojoj će izlaganja imati regionalni i domaći stručnjaci iz akademske sfere, pravosuđa, međunarodnih i crnogorskih organizacija. Teme kojima ćemo se baviti tokom dva dana obuhvataju pitanja napretka u pomirenju u regionu nakon četvrt vijeka, nasljeđa Haškog tribunala, kao i procesuiranja ratnih zločina u Crnoj Gori. Radionica ima za cilj intenziviranje javnog dijaloga o pitanjima tranzicione pravde u Crnoj Gori.

Planirano je da radionica okupi 50 studenata i predstavnika mlađe generacije sudija, tužilaca, pravnih stručnjaka iz javnog i civilnog sektora koji se na različite načine bave tranzicionom pravdom ili imaju interesovanje da prošire znanja u ovoj oblasti.

Naša inicijalna ideja bila je da direktno razgovaramo sa učesnicima i obezbijedimo živu interakciju sa predavačima i panelistima. Međutim, uslijed pandemije korona virusa i ograničenja okupljanja morali smo se opredijeliti za ovaj vid organizacije ali vjerujemo da će program biti zanimljiv učesnicima.

Prijavu koja sadrži ime,prezime, broj indeksa i mail potrebno je poslati na mail:
[email protected]
pod naslovom:"Radionica CGO".

11/11/2020

Podsjećamo:

Studentsko vijeće Pravnog fakulteta, povodom predstojećeg Međunarodnog dana studenata koji se obilježava 17. novembra, raspisuje Konkurs za najbolji esej na temu "Sloboda izražavanja vs. politička korektnost".

Radovi treba da se ogledaju u kritičkom promišljanju položaja slobode izražavanja u savremenom društvu, procesa njenog ostvarivanja, kao i njenog odnosa sa oponentima poput govora mržnje, cenzure i različitih oblika sputavanja ili ograničavanja slobode izražavanja, uz poseban osvrt i akcenat na političku korektnost.

Poželjno je da se u radovima sagleda dalji razvoj slobode izražavanja u demokratskom društvu, ali i uticaj koji će to ostvariti na čovjeka i društvene odnose.

Autori koji u radu iskažu poseban misaoni i kreativni napor, uz jasne elemente originalnosti i argumentacije, biće bliže mogućnosti da osvoje vrijedne nagrade, o kojima će odlučivati tročlana komisija, i to:

- Prvu nagradu u iznosu od 200 eura
- Drugu nagradu u iznosu od 100 eura
- Treću nagradu u iznosu od 50 eura

Članovi komisije:
-dekanka prof dr Aneta Spaić
-prof dr Marko Dokić
-doc. dr Petar Šturanović

Tehnički uslovi koje esej treba da zadovoljava:
- Da ima najmanje 700, a najviše 1200 riječi
- Font Times New Roman 12
- Prored 1,15

Radovi se šalju:
- do 15. novembra u 10h
- u PDF formatu
- na email adresu: [email protected]

Uz prijavu (ime i prezime, broj telefona), potrebno je priložiti esej i potvrdu o studiranju. Neophodno je da autori budu studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore(bilo kojeg nivoa studija).

Predstavljanje najboljih esejista i njihovih radova biće upriličeno na događaju povodom Međunarodnog dana studenata, na Pravnom fakultetu, 17. novembra.

KONKURSZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJEUNIVERZITETA CRNE GOREza studijsku 2020/2021. godinu III UPISNI ROK Broj kandidata i ...
11/11/2020

KONKURS

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

UNIVERZITETA CRNE GORE

za studijsku 2020/2021. godinu

 

III UPISNI ROK

 
Broj kandidata i visina školarine:

Broj studenata za upis na doktorske studije i visina školarine za studijsku 2020/2021. godinu utvrđeni su Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore broj 02-319, od 21.09.2020. godine i Odlukom Upravnog odbora broj 02-374/1, od 16.10.2020. godine.

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE/

STUDIJSKOG PROGRAMA

BROJ STUDENATA

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

12. PRAVNI FAKULTET

1

Pravne nauke

1

Građansko pravni smjer                         1

Visina školarine je utvrđena Odlukom Upravnog odbora broj 02 – 319, od 21.09.2020. godine i iznosi 1.000,00 eura po semestru za sve studijske programe.

 

Uslovi upisa:

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz oblasti pravnih nauka, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. 

Za upis na doktorske studije neophodno je znanje jednog svjetskog jezika. Stranac se može upisati na studijski program doktorskih studija pod istim uslovima kao i crnogorski državljanin, uz prethodno priznavanje inostrane obrazovne isprave ranije završenog ciklusa/stepena/nivoa studija, koja je uslov za upis.

 

Dokazi:

Kandidat podnosi:

-ovjerenu kopiju diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz oblasti pravnih nauka, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita,

-uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom studijskom programu pravnih nauka,

-izvod iz matične knjige rođenih i

-dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

Rokovi za upis:

Prijava sa odgovarajućim dokazima podnosi se studentskoj službi Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore do 13.11.2020. godine.

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na Pravnom fakultetu.

Upis kandidata će se obaviti do 16.11.2020. god

Address

13 Jula Br 2
Podgorica
81000

Opening Hours

Monday 10:00 - 16:00
Tuesday 10:00 - 16:00
Wednesday 10:00 - 16:00
Thursday 10:00 - 16:00
Friday 10:00 - 16:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Podgorica posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The University

Send a message to Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Podgorica:

Videos


Comments

Kandidati zainteresovani za poziciju PROMOTERA u kompaniji HUAWEI, mogu da se jave putem viber-a na broj telefona +381606808851
Поштоване колега, Потребна је помоћ младим истраживачима у Србији. Молимо Вас, да нам помогнете попуњавањем анкете. Захвални смо унапред на вашем труду, времену и жељи да нам помогнете.
Da li su istinite glasine da ce se ponoviti konkurs za specijalisticke studije ?
Kada će biti upis za studente koji su koristili Avgustovski rok ?
Kad je konkurs za specijalisticke? Hvala