Wydawnictwo Naukowe UMP

Wydawnictwo Naukowe UMP Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zalążkiem uczelnianego ośrodka wydawniczego było utworzone w Bibliotece Głównej, w 1962 roku, samodzielne stanowisko do spraw wydawnictw uczelnianych.

Taką zmianę organizacyjną wymusiła sytuacja: coraz większe zapotrzebowanie studentów na skrypty, podręczniki i monografie naukowe. W roku 2012 minęło 50 lat działalności Wydawnictwa Uczelnianego. Nie sposób policzyć wszystkich druków, które przez te lata wyszły spod maszyn drukarskich wydawnictwa. Nakłady na pewno idą w miliony, tym bardziej, że przez 50 lat burzliwego rozwoju uczelni zmieniło się od tamtej pory wszystko. Dziś Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego prowadzi szeroko zakrojoną działalność wydawniczą i poligraficzną. Wydaje przede wszystkim pozycje naukowo-dydaktyczne: monografie, podręczniki, skrypty, czasopisma: Journal of Medical Science, Pielęgniarstwo Polskie, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, Dental Forum, gazetę studentów PULS, rozprawy habilitacyjne, materiały konferencyjne, informatory o studiach dla wszystkich wydziałów oraz inne druki dla wszystkich jednostek uczelni. Przez 50 lat działalności Wydawnictwo miało swoje siedziby w różnych miejscach. Najdłużej w internacie pielęgniarek zlokalizowanym przy Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu im. Wiktora Degi przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. 135/147 w Poznaniu. Od 2005 roku Wydawnictwo Naukowe UMP wraz z pełnym zapleczem poligraficznym mieści się w gmachu Collegium Stomatologicum przy ulicy Bukowskiej 70 w Poznaniu.

Książka na którą czekali wszyscy… „Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem” pod redakcją Katarzyny B. Głodowskiej, ...
07/04/2020

Książka na którą czekali wszyscy…

„Kulturowe uwarunkowania opieki nad pacjentem” pod redakcją Katarzyny B. Głodowskiej, Ewy Baum, Rafała Staszewskiego, Ewy Murawskiej

Rok wydania: 2019
Wydanie: I
Ilość stron: 258
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-399‑0

Publikacja została wydana nakładem dwóch poznańskich wydawnictw.

Najlepszą rekomendacją dla książki niech będą słowa Prezydenta Miasta Poznania:

Od wielu już lat w Poznaniu coraz częściej można usłyszeć ludzi rozmawiających z sobą po ukraińsku, a za kierownicą autobusu miejskiego spotkać Hindusa, który przybył do naszego miasta, aby dzięki pracy podjętej tutaj utrzymać rodzinę w dalekiej ojczyźnie. Wśród licznej rzeszy studentów uczelni poznańskich spotykamy Chińczyków i Tajwańczyków używających
w rozmowach między sobą rodzimego języka. Obecni są także wśród nas członkowie mniejszości religijnych, jak choćby wyznawcy judaizmu, islamu
i Świadkowie Jehowy, czy należący do mniejszości etnicznych Romowie. Wiele osób przyjeżdża do naszego miasta z najodleglejszych zakątków świata, gdyż Poznań staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem nie tylko dla turystów. Wszyscy są u nas mile witani i widziani, czy to jako goście czy nowi mieszkańcy.
Podobnie jak każdy obywatel Poznania, również te osoby, żyjące na co dzień
w zgodzie z własnymi regułami dyktowanymi przez ich kulturę, a zwłaszcza religię, mogą, a niekiedy nawet muszą skorzystać z pomocy medycznej
w naszym mieście. Tematy poruszane w monografii odzwierciedlają codzienny charakter pracy z pacjentem wywodzącym się z innego kręgu kulturowego
i religijnego.
Oddana w Państwa ręce publikacja jest próbą ukazania potrzeb, problemów,
a także wyzwań i nowych rozwiązań, które powstają i mogą być zastosowane
w pracy z pacjentem wywodzącym się z innego kręgu kulturowego i religijnego. Propozycje, które zostały w niej przedstawione, powstały dzięki współpracy wielu specjalistów.
Niezmiernie mi miło, że mogę polecić tę książkę, która — choć dedykowana jest lekarzom, pielęgniarkom, położnym, fizjoterapeutom, ratownikom medycznym, farmaceutom, dietetykom, logopedom, terapeutom zajęciowym, opiekunom medycznym — może zainteresować także inne osoby związane zawodowo
z tematyką niniejszego opracowania.
Miasto Poznań wraz z autorami — specjalistami z zakresu wielokulturowości
— przyczyniło się do stworzenia tej niezwykle potrzebnej monografii, która niewątpliwie ułatwi sprawowanie profesjonalnej opieki nad pacjentami wywodzącymi się z różnych kręgów kulturowych i religijnych i przyczyni się do zwiększenia ich bezpieczeństwa.

Prezydent Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak

Już dzisiaj zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.wydawnictwo.ump.edu.pl i zapoznanie się z naszą pełną ofertą.

02/04/2020

Dla tych, którzy za nami tęsknią... :)
Dla tych, którzy jeszcze u nas nie byli... :)

Nagroda w Konkursie „Gaudeamus” dla Wydawnictwa Naukowego UMPMiło nam poinformować, że Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu ...
29/10/2019

Nagroda w Konkursie „Gaudeamus” dla Wydawnictwa Naukowego UMP

Miło nam poinformować, że Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu otrzymało nagrodę w organizowanym przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych i Targi Książki w Krakowie Konkursie „GAUDEAMUS”, którego celem jest promowanie i wyróżnianie uczelnianych oficyn wydawniczych za publikowanie najbardziej wartościowych polskich książek naukowych i dydaktycznych. Nagroda została wręczona Pani Kierownik Wydawnictwa Naukowego UMP Grażynie Dromireckiej 24 października, w pierwszym dniu tegorocznych 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Wyróżniona publikacja to „Zarys foniatrii klinicznej” pod redakcją Antoniego Pruszewicza i Andrzeja Obrębowskiego. Jej współautorami są przede wszystkim doświadczeni pracownicy Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medyczne­go im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nagrodzona książka, jako podręcznik akademicki, skierowana jest głównie do studentów, ale także do lekarzy, logope­dów, psychologów, akustyków, fonetyków i protetyków słuchu oraz wszystkich osób zainteresowanych medycznym ujęciem problema­tyki werbalnego porozumiewania się człowieka.

Publikację można zakupić w Wydawnictwie Naukowym UMP (Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70, Skrzydło D1) lub poprzez stronę internetową: http://www.wydawnictwo.ump.edu.pl/publications.php?p=265

22/10/2019

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem opracowania projektu budżetu na 2020 rok uprzejmie informuję, że wnioski do Senackiej Komisji ds. Wydawnictw o włączenie publikacji do Planu wydawniczego na rok 2020 można składać do dnia 15.11.2019 r. w Wydawnictwie Naukowym UMP.

Autorzy/Redaktorzy, których publikacje znalazły się w Planie wydawniczym na 2019 rok, ale nie zostały złożone w Wydawnictwie Naukowym UMP, proszeni są o składanie wniosków o przeniesienie do Planu wydawniczego na rok 2020 (wniosek o przeniesienie wydania publikacji na kolejny rok można złożyć tylko raz).

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres [email protected].

15/01/2019

Szanowni Państwo,
w imieniu Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Wydawnictw uprzejmie informuję, że termin składania wniosków do Senackiej Komisji w sprawie przyjęcia publikacji do Planu wydawniczego na rok 2019 został przesunięty na dzień 31 stycznia 2019 roku.

26/10/2018

Działamy pełną parą... Nowości już niebawem 🙂

26/10/2018

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Wydawnictw uprzejmie informujemy, że wnioski do Senackiej Komisji w sprawie przyjęcia publikacji do Planu wydawniczego na rok 2019 można składać w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań, ul. Bukowska 70 lub elektronicznie na adres [email protected] - do 15 stycznia 2019 roku (wzór Wniosku wydawniczego w zakładce Komisja Senacka).

Autorzy/Redaktorzy prac, które były ujęte w Planie wydawniczym na rok 2018, ale nie zostały złożone w Wydawnictwie Naukowym UMP, proszeni są o składanie Wniosku o przeniesienie do Planu wydawniczego na rok 2019 (wzór wniosku w zakładce Komisja Senacka).

OSTATNIO WYDANE"Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii – zespół Downa"pod red. Teresy Matthews-Brz...
25/10/2018

OSTATNIO WYDANE
"Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii – zespół Downa"
pod red. Teresy Matthews-Brzozowskiej i Ewy Mojs

"Ze­spół Dow­na do­ty­ka po­nad 5 mi­lio­nów lu­dzi na ca­łym świe­cie. W cią­gu ostat­nich 10 lat na­stą­pił gwał­tow­ny wzrost wy­sił­ków ba­daw­czych ma­ją­cych na ce­lu wy­pra­co­wa­nie te­ra­pii sty­mu­lu­ją­cych zdol­ność ucze­nia się oraz pa­mięć osób z ze­spo­łem Dow­na. Pro­wa­dzo­ne są ba­da­nia przede wszyst­kim na mo­de­lach zwie­rzę­cych. Opu­bli­ko­wa­no sto­sun­ko­wo ma­ło rze­tel­nych po­rów­nań sku­tecz­no­ści le­cze­nia z wy­ko­rzy­sta­niem me­tod nie­far­ma­ko­lo­gicz­nych, z ob­sza­ru neu­ro­re­ha­bi­li­ta­cji czy su­ple­men­ta­cji.
Z ba­dań pro­wa­dzo­nych przez na­ukow­ców na my­sich mo­de­lach ze­spo­łu Dow­na wy­ni­kły trzy głów­ne stra­te­gie te­ra­peu­tycz­ne: wsz­cze­pia­nie ko­mó­rek ma­cie­rzy­stych neu­ro­no­wych; po­lep­sze­nie wa­run­ków śro­do­wi­sko­wych i ćwi­cze­nia fi­zycz­ne; far­ma­ko­te­ra­pia. Te te­ra­pie po­pra­wi­ły ucze­nie się i pa­mięć, a tak­że elek­tro­fi­zjo­lo­gicz­ne i mo­le­ku­lar­ne zmia­ny u my­szy z ze­spo­łem Dow­na. Ba­da­nia po­ka­zu­ją, że istot­ne, tr­wa­łe zmia­ny w mó­zgu po­wsta­ją w trak­cie ży­cia pło­do­we­go w ze­spo­le Dow­na.
(…) W przed­sta­wia­nej Czy­tel­ni­ko­wi mo­no­gra­fii po­świę­co­nej ze­spo­ło­wi Dow­na opu­bli­ko­wa­no wy­bra­ne re­fe­ra­ty wy­gło­szo­ne pod­czas ubie­gło­rocz­nej kon­fe­ren­cji. Zbiór ma cha­rak­ter wie­lo­dy­scy­pli­nar­ny, odzwier­cie­dla naj­now­sze tren­dy w ba­da­niach nad tri­so­mią oraz przed­sta­wia naj­now­sze wy­ni­ki ba­dań pod­sta­wo­wych i kli­nicz­nych.
Wie­le po­ru­sza­nych za­gad­nień jest no­wych, bę­dą im po­świę­co­ne wy­stą­pie­nia pod­czas dru­gie­go spo­tka­nia w 2018 ro­ku. Ta sze­ro­ko uję­ta te­ma­ty­ka – wie­lo­spe­cja­li­stycz­na i wie­lo­płasz­czy­zno­wa – po­zwo­li Czy­tel­ni­kom na wła­sne spoj­rze­nie na pro­ble­my po­ru­sza­ne w tym wy­da­niu mo­no­gra­fii Fi­zy­ko­dia­gno­sty­ka i Re­ha­bi­li­ta­cja w me­dy­cy­nie i sto­ma­to­lo­gii – ze­spół Dow­na."

Jeśli jesteście zainteresowani nabyciem publikacji zapraszamy do Punktu Sprzedaży Wydawnictw Naukowych UMP (Poznań, ul. Przybyszewskiego 37A, budynek Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP, wejście od ul. Rokietnickiej) lub do odwiedzenia naszej witryny www.wydawnictwo.ump.edu.pl (bezpośredni link do książki w komentarzach).

OSTATNIO WYDANE"Humanizm w medycynie"pod red. Bogusława Stelcera i Wojciecha StrzeleckiegoZ przedmo­wy:Dro­gi i nie­zna­...
25/10/2018

OSTATNIO WYDANE
"Humanizm w medycynie"
pod red. Bogusława Stelcera i Wojciecha Strzeleckiego

Z przedmo­wy:

Dro­gi i nie­zna­ny Czy­tel­ni­ku, oto się­gną­łeś po opra­co­wa­nie skrom­ne roz­mia­rem, jed­nak świa­do­mie stwo­rzo­ne w opar­ciu o pe­wien kon­cept na­wią­zu­ją­cy do tra­dy­cji odrzu­ca­nych we współ­cze­snym dys­kur­sie na­uko­wym, gdzie czło­wie­ka w ca­łym je­go je­ste­stwie za­my­ka się w ka­te­go­riach uprzed­mio­ta­wia­ją­cych go. Ni­niej­sza mo­no­gra­fia, choć nie­wiel­ka roz­mia­rem, łą­czy tek­sty po­wsta­łe wo­kół sze­ro­kie­go pro­ble­mu, ja­kim jest od­na­le­zie­nie war­to­ści tak głę­bo­ko de­pre­cjo­no­wa­nych jak hu­ma­nizm, czło­wie­czeń­stwo czy wresz­cie przy­zwo­ito­ść… Oso­by, któ­rym po­świę­co­no ko­lej­ne roz­dzia­ły od­da­nej w Two­je rę­ce mo­no­gra­fii, łą­czy wia­ra w uczci­wość i sza­cu­nek dla pa­cjen­ta. Jed­nak to nie ko­niec, bo tak­że wia­ra w do­bro ludz­ko­ści, jak­kol­wiek pa­te­tycz­nie to by nie za­brzmia­ło. Ka­ro­la Mar­cin­kow­skie­go, Ja­nu­sza Kor­cza­ka, Vic­to­ra Fran­kla, Hen­ry­ka Ga­ert­ne­ra i Al­ber­ta Sch­we­it­ze­ra łą­czy to, że nie prze­sta­wa­li wie­rzyć w swe idee i prze­sła­nie po­mi­mo wie­lu, naj­bar­dziej na­wet tra­gicz­nych do­świad­czeń ży­cio­wych. Ich wia­ra jest fun­da­men­tem na­dziei i uf­no­ści w do­bro, ja­kie na­stą­pi w przy­szło­ści. Za­war­te tu­taj tek­sty za­mie­ści­ły oso­by, przez wie­le lat swej ak­tyw­no­ści za­wo­do­wej po­świę­ca­ją­ce się z tro­ską naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cym opie­ki i wspar­cia. Nie po­sta­wio­no im jesz­cze po­mni­ków, co prze­cież nie umniej­sza ich od­da­nia i za­an­ga­żo­wa­nia w spra­wy swych pa­cjen­tów.

Ob­ser­wo­wa­na co­raz czę­ściej de­hu­ma­ni­za­cja po­staw wśród per­so­ne­lu me­dycz­ne­go jest przede wszyst­kim wy­ni­kiem za­gu­bie­nia, mo­że i po­czu­cia, że peł­nio­ny za­wód stra­cił sens, jest też skut­kiem glo­ba­li­za­cji i to­wa­rzy­szą­cych jej pro­ce­sów eko­no­micz­nych. Po­wo­dem de­gra­da­cji jest za­nie­cha­nie au­to­re­flek­sji etycz­nej, ale i oko­licz­no­ści, w któ­rych przy­cho­dzi owo za­nie­cha­nie. Te­mu nie­ko­niecz­nie mu­si to­wa­rzy­szyć eks­pre­sja za­cho­wań nie­po­żą­da­nych. Co­dzien­ność, jak za­wsze, do­ko­nu­je resz­ty.

Staw­ką, wo­kół któ­rej po­wsta­ły tek­sty ni­niej­szej mo­no­gra­fii, jest me­dy­cy­na skon­cen­tro­wa­na na pa­cjen­cie za­miast me­dy­cy­ny skon­cen­tro­wa­nej na cho­ro­bie. Ta pierw­sza mo­że sko­rzy­stać z nie­któ­rych kon­cep­cji psy­cho­ana­li­tycz­nych i psy­cho­lo­gii hu­ma­ni­stycz­nej, któ­re po­zwo­lą nadać no­we po­czu­cie od­po­wie­dzial­no­ści wo­bec po­trzeb pa­cjen­ta, za­miast ogra­ni­cza­nia się tyl­ko do po­sta­wie­nia pra­wi­dło­wej dia­gno­zy i le­cze­nia cho­ro­by.

Bo­gu­sław Stel­cer

Jeśli jesteście zainteresowani nabyciem publikacji zapraszamy do Punktu Sprzedaży Wydawnictw Naukowych UMP (Poznań, ul. Przybyszewskiego 37A, budynek Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP, wejście od ul. Rokietnickiej) lub do odwiedzenia naszej witryny www.wydawnictwo.ump.edu.pl (bezpośredni link do książki w komentarzach).

OSTATNIO WYDANE"Społeczne konstruowanie genetyki. Reprezentacje biotechnologii w polskim czasopiśmiennictwie opiniotwórc...
25/10/2018
Wydawnictwo Naukowe UMP

OSTATNIO WYDANE
"Społeczne konstruowanie genetyki. Reprezentacje biotechnologii w polskim czasopiśmiennictwie opiniotwórczym"
Jan Domaradzki

Ze wstę­pu:

"Głów­na te­za ni­niej­szej pra­cy gło­si, że, sta­no­wiąc szcze­gól­ny pro­dukt spo­łecz­ny, ge­ne­ty­ka i jej obra­zy da­ją się ująć ja­ko rze­czy­wi­stość wy­two­rzo­na kul­tu­ro­wo. Do­nio­słość zja­wisk i pro­ce­sów mo­le­ku­lar­nych oraz bę­dą­cych efek­tem dzia­łań ge­ne­ty­ków wy­two­rów bio­tech­no­lo­gicz­nych w znacz­nej mie­rze za­le­ży bo­wiem od te­go, w ja­ki spo­sób ule­ga­ją one kon­cep­tu­ali­za­cji i pro­ble­ma­ty­za­cji. Choć sa­mi ba­da­cze po­strze­ga­ją ge­ne­ty­kę ja­ko „o­biek­tyw­ną” i „o­par­tą na fak­ta­ch” na­ukę, to w tej pra­cy pod­kre­ślam, że bę­dąc fak­tem na­uko­wym, ge­ne­ty­ka jest za­ra­zem fak­tem spo­łecz­nym w kla­sycz­nym ro­zu­mie­niu Émi­la Dur­khe­ima (2012). To zaś ozna­cza, że na­le­ży ją ana­li­zo­wać z uwzględ­nie­niem współ­czyn­ni­ka hu­ma­ni­stycz­ne­go w sen­sie Flo­ria­na Zna­niec­kie­go (1988), po­nie­waż jest ona za­wsze da­na w czy­imś do­świad­cze­niu. Ten sam sta­tus ma­ją oczy­wi­ście me­dial­ne re­pre­zen­ta­cje ge­ne­ty­ki. I choć te ostat­nie mo­gą z cza­sem ja­wić się ja­ko ze­wnętrz­ne i po­wszech­ne (przez co na­rzu­ca­ją się jed­nost­kom ja­ko sa­mo­‑prze­z‑się zro­zu­mia­łe oczy­wi­sto­ści), to, jak po­ka­żę, w rze­czy­wi­sto­ści wy­ła­nia­ją się na dro­dze zło­żo­nych ne­go­cja­cji spo­łecz­nych. To zaś po­zwa­la na nie spoj­rzeć ja­ko na szcze­gól­ne kon­struk­ty spo­łecz­ne. Tak po­sta­wio­ny cel i te­za po­zwa­lają usy­tu­ować ni­niej­szą pra­cę w obrę­bie opi­sa­nej wcze­śniej kry­tycz­nej so­cjo­lo­gii ge­ne­ty­ki (Per­ry 2015). W ko­lej­nych roz­dzia­łach przed­sta­wię ar­gu­men­ta­cję i wy­ni­ki ba­dań au­tor­skich, po­twier­dza­ją­ce traf­ność po­czy­nio­nych wy­żej za­ło­żeń."

Jeśli jesteście zainteresowani nabyciem publikacji zapraszamy do Punktu Sprzedaży Wydawnictw Naukowych UMP (Poznań, ul. Przybyszewskiego 37A, budynek Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP, wejście od ul. Rokietnickiej) lub do odwiedzenia naszej witryny www.wydawnictwo.ump.edu.pl (bezpośredni link do książki w komentarzach).

Wydawnictwo Naukowe UMP

OSTATNIO WYDANE"Podstawy kliniczne oraz pielęgnowanie chorych w okresie przed- i pooperacyjnym w chirurgii, ortopedii i ...
25/10/2018

OSTATNIO WYDANE
"Podstawy kliniczne oraz pielęgnowanie chorych w okresie przed- i pooperacyjnym w chirurgii, ortopedii i traumatologii"
pod red. Grażyny Bączyk i Wojciecha Kapały

Ze wstępu:

Sza­now­ni Pań­stwo,

pre­zen­tu­je­my Pań­stwu ko­lej­ne, po­sze­rzo­ne wy­da­nie pod­ręcz­ni­ka, wzbo­ga­co­ne o no­we tre­ści. Do no­wych te­ma­tów, o któ­re książ­ka zo­sta­ła wzbo­ga­co­na, na­le­żą: po­ope­ra­cyj­na opie­ka pie­lę­gniar­ska i pro­ble­my pie­lę­gna­cyj­ne pa­cjen­ta le­czo­ne­go na od­dzia­le uro­lo­gii, po­ope­ra­cyj­na opie­ka pie­lę­gniar­ska i pro­ble­my pie­lę­gna­cyj­ne pa­cjen­ta po prze­szcze­pie ner­ki oraz opie­ka pie­lę­gniar­ska i pro­ble­my pie­lę­gna­cyj­ne pa­cjen­ta le­czo­ne­go na od­dzia­le chi­rur­gii na­czy­nio­wej. Po­nad­to, w obec­nym wy­da­niu pod­ręcz­ni­ka zna­la­zły się tak­że ta­kie te­ma­ty, jak spe­cy­fi­ka opie­ki pie­lę­gniar­skiej i pro­ble­my pie­lę­gna­cyj­ne pa­cjen­ta w wie­ku po­de­szłym le­czo­ne­go chi­rur­gicz­nie oraz pie­lę­gniar­ska oce­na sta­nu od­ży­wie­nia cho­rych le­czo­nych chi­rur­gicz­nie i ży­wie­nie cho­rych po za­bie­gu chi­rur­gicz­nym.

Je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że no­we, po­sze­rzo­ne wy­da­nie pod­ręcz­ni­ka spo­tka się z jesz­cze lep­szym przy­ję­ciem ze stro­ny czy­tel­ni­ka niż po­przed­nie. Tre­ści w ca­łym pod­ręcz­ni­ku przed­sta­wio­ne są w spo­sób kom­plek­so­wy, z krót­ki­mi waż­ny­mi od­no­śni­ka­mi na mar­gi­ne­sach każ­dej stro­ny, co – jak za­uwa­ży­li czy­tel­ni­cy pierw­sze­go wy­da­nia – znacz­nie uła­twia po­szu­ki­wa­nie po­trzeb­nych in­for­ma­cji i czy­ni pod­ręcz­nik nie­zwy­kle przy­ja­znym w od­bio­rze.

Gra­ży­na Bą­czyk, Woj­ciech Ka­pa­ła

Jeśli jesteście zainteresowani nabyciem publikacji zapraszamy do Punktu Sprzedaży Wydawnictw Naukowych UMP (Poznań, ul. Przybyszewskiego 37A, budynek Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP, wejście od ul. Rokietnickiej) lub do odwiedzenia naszej witryny www.wydawnictwo.ump.edu.pl (bezpośredni link do książki w komentarzach).

ZAPOWIEDŹ"Polityka zdrowotna w Polsce i na świecie. Pomiędzy doświadczeniami przeszłości a wyzwaniami przyszłości"red. K...
11/07/2018

ZAPOWIEDŹ
"Polityka zdrowotna w Polsce i na świecie. Pomiędzy doświadczeniami przeszłości a wyzwaniami przyszłości"
red. Krzysztof Prętki

[ze wstępu]
Mo­no­gra­fia jest zwień­cze­niem mię­dzy­na­ro­do­wej współ­pra­cy na­uko­wej pra­cow­ni­ków: Ka­te­dry Nauk Spo­łecz­nych UMP, Ka­te­dry Pro­fi­lak­ty­ki Zdro­wot­nej UMP, Ka­te­dry i Za­kła­du Me­dy­cy­ny Są­do­wej UMP, Uni­wer­sy­te­tu Pa­lac­kie­go w Oło­muń­cu, Uni­wer­sy­te­tu Ostraw­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu, Sz­ko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie, Gdań­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go, Uni­wer­sy­te­tu Ma­rii Cu­rie­-Skło­dow­skiej w Lu­bli­nie, Uni­wer­sy­te­tu Sz­cze­ciń­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go, Uni­wer­sy­te­tu Hu­ma­ni­stycz­no­-Przy­rod­ni­cze­go w Sie­dl­cach, Wiel­ko­pol­skie­go Od­dzia­łu Wo­je­wódz­kie­go Na­ro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia (NFZ), Wiel­ko­pol­skie­go Urzę­du Wo­je­wódz­kie­go w Po­zna­niu.
W mo­no­gra­fii do­ko­na­no ana­li­zy sta­nu zdro­wia spo­łe­czeń­stwa II Rze­czy­po­spo­li­tej w pierw­szych la­tach Nie­po­dle­gło­ści i zma­gań pań­stwa z epi­de­mia­mi cho­rób za­kaź­nych w la­tach 1918–1921 oraz wal­ki z gruź­li­cą w XIX, XX i XXI wie­ku. Scha­rak­te­ry­zo­wa­no tak­że zna­cze­nie my­śli spo­łecz­no­-po­li­tycz­nej Edwar­da Abra­mow­skie­go dla idei spół­dziel­ni zdro­wia w II Rze­czy­po­spo­li­tej.
Przed­mio­tem ana­li­zy uczy­nio­no też pro­ble­ma­ty­kę po­li­ty­ki zdro­wot­nej opar­tej na da­nych na­uko­wych oraz kwe­stie ba­da­nia sa­tys­fak­cji pa­cjen­tów ja­ko mier­ni­ka ja­kości usług me­dycz­nych w od­dzia­le psy­chia­trycz­nym.
Po­sta­wio­no so­bie za cel ana­li­zę wy­bra­nych kon­tek­stów spo­łecz­no­-kul­tu­ro­wych re­for­my sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej w Pol­sce, przed­sta­wie­nie ewo­lu­cji kon­trak­to­wa­nia świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej w za­kre­sie usług sto­ma­to­lo­gicz­nych w Wiel­ko­pol­skiej Re­gio­nal­nej Ka­sie Cho­rych i NFZ na te­re­nie wo­je­wódz­twa wiel­ko­pol­skie­go w la­tach 1999–2009, a tak­że zmian w po­ten­cja­le opie­ki zdro­wot­nej w Pol­sce w la­tach 2004–2010.
Po­chy­lo­no się nad dzie­ja­mi Izby Le­kar­skiej Lu­bel­skiej w la­tach 1923–2009 oraz cha­rak­te­ry­sty­ką „Biu­le­ty­nu In­for­ma­cyj­ne­go Okrę­go­wej Izby Pie­lę­gnia­rek i Po­łoż­nych Re­gio­nu Sie­dlec­kie­go” ja­ko przy­kła­du pra­sy śro­do­wi­ska pie­lę­gnia­rek i po­łoż­nych. Zw­ró­co­no uwa­gę na zna­cze­nie sa­mo­rzą­du za­wo­do­we­go pie­lę­gnia­rek i po­łoż­nych, a tak­że kwe­stię prze­mian pod­staw praw­nych od­po­wie­dzial­no­ści za­wo­do­wej le­ka­rzy w Pol­sce.
Pod­da­no oce­nie dzia­łal­ność Fun­da­cji Roc­ke­fel­le­ra i jej ro­lę w re­for­mo­wa­niu edu­ka­cji me­dycz­nej, ba­dań i opie­ki zdro­wot­nej w USA i na świe­cie w pierw­szej po­ło­wie XX wie­ku. Prze­ana­li­zo­wa­no po­li­ty­kę zdro­wot­ną w Pol­sce i w Niem­czech, funk­cjo­no­wa­nie sys­te­mu ochro­ny zdro­wia w Cze­chach oraz opie­kę zdro­wot­ną nad oso­ba­mi z za­bu­rze­niem iden­ty­fi­ka­cji płcio­wej.
Dzię­ku­jąc Au­tor­kom i Au­to­rom za to, że ze­chcie­li przy­go­to­wać tek­sty na te­mat róż­nych aspek­tów po­li­ty­ki zdro­wot­nej w Pol­sce i na świe­cie, mam na­dzie­ję, że lek­tu­ra ni­niej­szej mo­no­gra­fii na­uko­wej za­chę­ci Sza­now­nych Czy­tel­ni­ków do dal­szych stu­diów i ba­dań nad tą jak­że in­te­re­su­ją­cą pro­ble­ma­ty­ką.
K. Prętki
Katedra Nauk Społecznych Univerzita Palackého Ostravská univerzita Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SGH Warsaw School of Economics Gdański Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach NFZ Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Adres

Bukowska 70
Poznan
60-812

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 07:15 - 15:15
Wtorek 07:15 - 15:15
Środa 07:15 - 15:15
Czwartek 07:15 - 15:15
Piątek 07:15 - 15:15

Telefon

61 854 71 52

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Wydawnictwo Naukowe UMP umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Wydawnictwo Naukowe UMP:

Widea

W kilku zdaniach...

Najbliższe uniwersytety