Badania porównawcze nad językiem i kulturą

Badania porównawcze nad językiem i kulturą II Międzynarodowa Konferencja Badania porównawcze nad językiem i kulturą – brudne, odrażające, niechciane 18-19 września 2017 Poznań

II Międzynarodowa Konferencja Badania porównawcze nad językiem i kulturą – brudne, odrażające, niechciane 18-19 września 2017 Poznań Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji z cyklu: Badania porównawcze nad językiem i kulturą, która odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 r. w Poznaniu pod hasłem brudne, odrażające, niechciane. Celem konferencji jest spojrzenie na problematykę badań porównawczych w obszarze językoznawstwa, literaturoznawstwa, wiedzy o kulturze oraz nauk społecznych. Szerokie spektrum poruszanych zagadnień zarysuje stan obecnych badań nad kulturą i zachęcać będzie do dyskusji dotyczącej ich przyszłości. Konferencja będzie okazją do podzielenia się wynikami badań obejmujących różne języki i kultury. Przewidujemy prezentację 20 minutowych referatów obejmujących następujące obszary: Językoznawstwo: Zakazane w języku, zakazane języki Niepożądane w tradycji leksykograficznej dawniej i dziś Słowa niechciane w różnych sferach komunikacji Tabu językowe Pomijane w przekładach Sztuka i literatura: Odrzucenie jako motyw w literaturze i sztuce Estetyka środków wyrazu Brudne kino Wiedza o kulturze i nauki społeczne: Wykluczenie w kulturze i społeczeństwie Internet jako źródło nowej estetyki Artefakty kultury Mit i folklor Sekcje specjalne: Wszczepy kultury Wydzieliny kultury Niechciane w słowniku Referaty wygłoszone w ramach trzech specjalnych sesji tematycznych pod hasłem wszczepy kultury, wydzieliny kultury oraz niechciane w słowniku będą punktem wyjścia do przygotowania oddzielnych monografii tematycznych. Abstrakty nie dłuższe niż 400 słów, w jednym z języków roboczych konferencji (tj. polskim, angielskim lub rosyjskim) wraz z wypełnionym zgłoszeniem prosimy przesyłać w formacie .doc/.docx na adres e-mail: [email protected] do dnia 31 maja 2017 roku. Potwierdzenia akceptacji referatu, po ocenie abstraktów przez komitet naukowy, zostaną wysłane przez organizatorów do dnia 12 czerwca 2017. Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 350 PLN/85 EUR i obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy obiadowe i kawowe oraz publikację wybranych referatów. Nie ma możliwości wniesienia opłaty konferencyjnej na miejscu. Po spełnieniu wymogów redakcyjnych oraz uzyskaniu pozytywnych recenzji poszczególne artykuły zostaną opublikowane w monografii wieloautorskiej. Teksty w języku rosyjskim, po spełnieniu wymogów, mogą zostać opublikowane w czasopiśmie naukowym Studia Rossica Posnaniensia. Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących wynosi 150 PLN/40EUR i obejmuje przerwy obiadowe i kawowe. Wszelkie inne koszty (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie medyczne) ponoszą uczestnicy lub instytucje delegujące. Komitet programowy: prof. UAM dr hab. Michael Abdalla (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska) prof. UAM dr hab. Elena Czaszczyna (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska) prof. Natalia Drannikova (Północny (Arktyczny) Uniwersytet Federalny im. M. Łomonosowa, Archangielsk, Rosja) dr hab. Liana Goletiani (Universitá degli Studi di Milano, Włochy) dr hab. Natalia Netchunajeva (Uniwersytet Talliński, Estonia) prof. UAM Thuat Nguyen Chi (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska) prof. Aleksandr Pigin (Instytut Języka, Literatury i Historii Karelskiego Centrum Rosyjskiej Akademii Nauk (Pietrozawodsk) oraz Instytut Literatury Rosyjskiej RAN (Sankt Petersburg)) prof. UAM dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska) 2nd International Conference Comparative Studies of Language and Culture: Dirty, Repulsive, Unwanted 18-19 September, 2017 Poznań, Poland Department of Comparative Culture Studies and Institute of Linguistics at Adam Mickiewicz University are announcing the 2nd International Conference on Comparative Studies of Language and Culture, titled Dirty, Repulsive, Unwanted, which will be held on 18-19 September, 2017 in Poznań, Poland. The Conference will provide an opportunity to present insights on comparative research on language, literature and culture studies. We hope that the broad spectrum of the issues discussed will help outline current research on culture and inspire discussion on its future. The conference will also provide an opportunity for Participants to share results of their research on different languages and cultures. The following list contains some potential topics to be addressed in 20-minute paper presentations: Linguistics: Forbidden in language, forbidden languages Unwanted in lexicography Unwanted words in various spheres of communication Taboo language Omitted in translation Literary studies: Rejection as motif in literature and art Aesthetics of artistic expression Dirty, Repulsive, Unwanted in cinema Culture and social studies: Exclusion in culture and society Internet as source of new aesthetics Artefacts of culture Myth and folklore Special sessions: Cultural implants Excretions / secretions of culture Unwanted in dictionaries Papers prepared for special sessions can be included in separate, thematic publications. Abstracts (up to 400 words) in one of the conference languages (Polish, English or Russian) together with application forms in .doc/.docx formats should be sent to: [email protected] by May, 31st 2017. Notification of acceptance will be sent by 12.06.2017. Conference fee for Participants is 350 PLN/85 EUR and includes conference materials, coffee and lunch breaks and the publication of selected papers. Please note that the conference fee must be paid in advance. There is no possibility of payment at the arrival. When accepted by publishers and after receiving positive reviews, the articles will be published in the Conference Proceedings. Papers written in Russian might be published in Studia Rossica Posnaniensia if accepted by publisher and after receiving positive reviews. Conference fee for Guests is 150 PLN/40EUR and includes coffee and lunch breaks. Costs of accommodation, transportation and medical insurance must be arranged separately by Participants or Institutions. Conference Programme Committee prof. UAM, dr hab. Michael Abdalla (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland) prof. UAM, dr hab. Elena Czaszczyna (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland) prof. Natalia Drannikova (Arkhangelsk, Russia) dr hab. Liana Goletiani (Universitá degli Studi di Milano, Italy) dr hab. Natalia Netchunajeva (Tallinn University, Estonia) prof. Aleksandr Pigin (Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg), Institute of Linguistics, Literature and History. Karelian Research Centre. Russian Academy of Sciences (Petrozavodsk)) prof. UAM, dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland) prof. zw. dr hab. Piotr Wierzchoń (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland) II Международная конференция Сравнительные исследования языка и культуры 18-19 сентября 2017 Познань, Польша Кафедра сравнительных исследований культуры Института языкознания Университета им. А. Мицкевича в Познани приглашает принять участие во II Международной конференции Сравнительные исследования языка и культуры, которая состоится 18-19 сентября 2017 года в Познани. Лейтомотив конференции 2017 года — все, что в культуре, языке, литературе связано с негативными коннотациями ('нечистое', 'неприятное', 'нежелательное'). Цель конференции - обзор проблематики сопоставительных исследований в области языкознания, литературоведения и наук о культуре. Широкий спектр рассматриваемых вопросов позволит определить современное состояние сопоставительных исследований языка и культуры и задуматься о будущем развитии данных областей науки. Конференция предоставит возможность поделиться результатами научных работ, посвященных сравнительному изучению разных языков и культур. Предполагается работа следующих секций: Языкознание: «Сказать нельзя...» Запреты в языке, запрет языка Неприемлемое и немодное в современной и исторической лексикографии Функциональная стилистика Табуированная лексика и эвфемизмы в разных языках, культурах, эпохах Потери в переводе Литература и искусство : Мотив непринятия в литературе и искусстве Художественная эстетика Нечистое, неприятное, нежелательное в кино Науки о культуре: Исключение из общества и культуры Интернет как источник новой эстетики Артефакты культуры Мифология Традиционный и современный фольклор Специальные тематические секции: Импланты культуры Выделение (экскреция) культуры Неприемлемое в лексикографии Доклады, прочтенные в рамках специальных секций, могут быть изданы в отдельных коллективных монографиях. Выступление с докладом не должно превышать 20 минут (+10 минут дискуссия). Рабочие языки конференции: польский, английский, русский. Аннотацию (макс. 400 слов) на одном из рабочих языков конференции и заполненную заявку следует отправить в формате .doc/.docx по адресу электронной почты: [email protected] до 31 мая 2017 года. Решение научного комитета о включении доклада в программу будет сообщено до 12.06.2017. Оргвзнос для участников конференции составляет 350 PLN/85 EUR и включает в себя материалы конференции, обеды, кофе-паузы и публикацию избранных статей. Оплату следует произвести после получения подтверждения о включении доклада в программу, но до начала конференции. Заочное участие не предусмотрено. По итогам конференции планируется публикация статей, прошедших процедуру рецензирования, в коллективной монографии. Статьи на русском языке, соответствующие профилю журнала и получившие положительные рецензии, могут быть опубликованы в журнале Studia Rossica Posnaniensia. Взнос для лиц, сопровождающих участников конференции, составляет 150 PLN/40EUR и включает в себя обеды и кофе-паузы. Остальные расходы, связанные с проживанием, проездом, питанием и медицинской страховкой, оплачивают сами участники или командирующие стороны.

18/03/2017
BADANIA PORÓWNAWCZE NAD JĘZYKIEM I KULTURĄ / COMPARATIVE STUDIES OF LANGUAGE AND CULTURE - DIRTY, REPULSIVE, UNWANTED

2nd International ConferenceComparative Studies of Language and Culture: Dirty, Repulsive, Unwanted18-19 September, 2017

Poznań, PolandDepartment of Comparative Culture Studies and Institute of Linguistics at Adam Mickiewicz University are announcing the 2nd International Conference on Comparative Studies of Language and Culture, titled Dirty, Repulsive, Unwanted, which will be held on 18-19 September, 2017 in Poznań, Poland.

The Conference will provide an opportunity to present insights on comparative research on language, literature and culture studies. We hope that the broad spectrum of the issues discussed will help outline current research on culture and inspire discussion on its future. The conference will also provide an opportunity for Participants to share results of their research on different languages and cultures.

Details: https://sites.google.com/site/ijconferencepoznan/home

ównawczych nad Kulturą, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w

18/03/2017
BADANIA PORÓWNAWCZE NAD JĘZYKIEM I KULTURĄ / COMPARATIVE STUDIES OF LANGUAGE AND CULTURE - DIRTY, REPULSIVE, UNWANTED

II Międzynarodowa Konferencja

Badania porównawcze nad językiem i kulturą - brudne, odrażające, niechciane

18-19 września 2017
Poznań

Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji z cyklu: Badania porównawcze nad językiem i kulturą, która odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 r. w Poznaniu pod hasłem: brudne, odrażające, niechciane.

Celem konferencji jest spojrzenie na problematykę badań porównawczych w obszarze językoznawstwa, literaturoznawstwa wiedzy o kulturze oraz nauk społecznych. Szerokie spektrum poruszanych zagadnień zarysuje stan obecnych badań nad kulturą i zachęcać będzie do dyskusji dotyczącej ich przyszłości. Konferencja będzie okazją do podzielenia się wynikami badań obejmujących różne języki i kultury.

Szczegóły: https://sites.google.com/site/ijconferencepoznan/home

ównawczych nad Kulturą, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w

Przedstawiamy Państwu program konferencji.http://ij.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/09/Plakat-B1-Konferencja-BADANIA-...
22/09/2015

Przedstawiamy Państwu program konferencji.

http://ij.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/09/Plakat-B1-Konferencja-BADANIA-POR%C3%93WNAWCZE.pdf

The Conference venue:Faculty of Modern Languages and Literatures, Adam Mickiewicz University in PoznańCollegium Novumal....
18/08/2015

The Conference venue:
Faculty of Modern Languages and Literatures, Adam Mickiewicz University in Poznań
Collegium Novum
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Since Poznań airport will be closed in September, you will most probably arrive in Poznań by train.
The instructions how to get from Warsaw Chopin Airport to the Railway Stations (Warszawa Zachodnia or Warszawa Centralna) from which you can take a train to Poznań are available here:
http://www.ztm.waw.pl/index.php?c=571&l=2

You will arrive in Poznań at the Main Railway Station.
The Conference venue is located within a 700-metre walking distance from the main entrance of the railway station.
Just follow the black route marked on the map provided.

When you use taxi service in Poznań, we strongly recommend that you order a taxi by phone at one of the following numbers:
0048 61 8 222 333
0048 61 8 111 111
0048 61 196 62
They are reliable radio-taxi companies and the vehicles have the numbers either on top or on both sides.
Avoid the taxis standing at the entrance to the Main Railway Station building.

The map is enclosed or available here:
https://goo.gl/maps/CX3HZ

26/06/2015
Standard podwyższony

There is also a possibility to book a room in a university hotel. The price for guest rooms (higher standard) is 30-50 EUR.

http://dsjowita.home.amu.edu.pl/pokoje-goscinne/standard-podwyzszony/

There are also students rooms available (20 EUR).

http://dsjowita.home.amu.edu.pl/pokoje-goscinne/standard-studencki/

Pokoje gościnne znajdują się na dwóch piętrach naszego budynku. Pokoje gościnne wykorzystywane są przez gości Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

We have prepared two lists with accomodation suggestions from booking.com - Hostels&Apartments and Hotels. The places ar...
24/06/2015
Booking.com: Ponad 678 327 hoteli na całym świecie. Zarezerwuj hotel już teraz!

We have prepared two lists with accomodation suggestions from booking.com - Hostels&Apartments and Hotels. The places are all within walking distance of the conference venue.

http://goo.gl/NdNukl
http://goo.gl/joFwB0

Of course the list is not exhaustive. Please consider an early booking, as at the same time a Trade Fair will be held in Poznan.

Wielkie oszczędności na rezerwacji hoteli w 77 000 miejscach na świecie. Przeglądaj opinie o hotelach i znajdź gwarantowane najniższe ceny za hotele na każdą kieszeń.

02/05/2015

Witamy na stronie poświęconej pierwszej edycji międzynarodowej konferencji naukowej „Badania porównawcze nad językiem i kulturą – tradycja i innowacja", która odbędzie się w Poznaniu w dniach 22-23 września 2015 roku.

Na stronie pojawiać się będą aktualności i szczegóły dotyczące zbliżającej się konferencji. W zakładce Notatki zamieszczone są zaproszenia na konferencję w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim, a także odnośniki do formularza zgłoszeniowego w tychże językach.

Zachęcamy do kontaktowania się z organizatorami poprzez e-mail: [email protected]

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 maja.

Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą
Instytutu Językoznawstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Novum
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
tel. 61 829 36 82

Adres

Al. Niepodległości 4
Poznan
61-874

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Badania porównawcze nad językiem i kulturą umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Badania porównawcze nad językiem i kulturą:

Najbliższe uniwersytety


Inne Poznan uniwersytety

Pokaż Wszystkie