มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University)

  • Home
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) Phuket Rajabhat University (Official Fanpage)

ยินดีต้อนรับสู่ Fan Page มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ดำเนินงานโดยงานประชาสัมพันธ์ "อีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร ของชาว แสด - ดำ"

https://www.pkru.ac.th/th/announcement/1006-pkru-announce-16-02-2020-1           📣📣📣 ประกาศ ให้หัวหน้าห้อง หรือตัวแทนห้อ...
16/02/2020

https://www.pkru.ac.th/th/announcement/1006-pkru-announce-16-02-2020-1
📣📣📣 ประกาศ ให้หัวหน้าห้อง หรือตัวแทนห้องนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) รุ่น 58 (คณะครุศาสตร์) และ รุ่น 59 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562 จากทุกคณะ/วิทยาลัย มารับเอกสารเกี่ยวกับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ได้ที่ ห้องแนะแนวการศึกษาและบริการอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 9 ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 17 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📱 0 7652 3094-7 ต่อ 1320
และขอเชิญนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ฯ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 น - 12.30 น ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประมวลภาพกิจกรรม PKRU Night Run with LOVE เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย จัดโดย สำนักบริหาร...
15/02/2020

ประมวลภาพกิจกรรม PKRU Night Run with LOVE เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย จัดโดย สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

ประมวลภาพกิจกรรม PKRU Night Run with LOVE เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย จัดโดย สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

ประมวลภาพการแสดงคอนเสิร์ตแสดดำฮัมเพลง ครั้งที่ 14 Born to be BIRD ธงไชย แมคอินไตย์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง...
15/02/2020

ประมวลภาพการแสดงคอนเสิร์ตแสดดำฮัมเพลง ครั้งที่ 14 Born to be BIRD ธงไชย แมคอินไตย์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

images #PRPKRU

ประมวลภาพการแสดงคอนเสิร์ตแสดดำฮัมเพลง ครั้งที่ 14 Born to be BIRD ธงไชย แมคอินไตย์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

images #PRPKRU

ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดลานวัฒนธรรม “วัฒนะ กวี คีตศิลป์ 2563”เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเ...
15/02/2020

ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดลานวัฒนธรรม “วัฒนะ กวี คีตศิลป์ 2563”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “ราชภัฏ วัฒนะ กวี คีตศิลป์” ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพ เสริมสร้างความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทย ตลอดจนภูมิภาคอุษาคเนย์ โดยเป็นแหล่งของทรัพยากรอันทรงคุณค่า ที่ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ทราบกันดีว่าทรัพยากรของจังหวัดภูเก็ต นอกเหนือไปจากทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และทัศนียภาพอันงดงามแล้ว ยังมีทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนผ่านวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ที่ดึงดูดใจให้เกิดการมาเยือน ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจำนวนมาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนตระหนักถึงศักยภาพของพื้นที่อันเป็นทำเลทองด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคอันดามัน จึงได้ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ครอบคลุมทั้งการทำนุบำรุง การอนุรักษ์ และเผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันดามันให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมทั้ง การร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ พวกเราในฐานะผู้สืบทอดสายเลือดแห่งบรรพบุรุษ จึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเห็นคุณค่าและมีส่วนในการร่วมกันรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมแบ่งออกเป็น ส่วนบริเวณโดยรอบสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการให้ความรู้ภายในอาคาร และจุดถ่ายภาพที่กระจายทั่วบริเวณ อีกส่วนหนึ่งคือกิจกรรมบนเวที ได้แก่ การประกวดทูตราชภัฏ วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา รวมไปถึงการแสดงลูกพรานน้อยโนรา นำโดยครูไก่ พรศักดิ์ อุปการดี และการแสดงพูดพร่ำ ทำเพลง กับโกไข่ คุณจุมพล ทองตัน ซึ่งทั้งบุคคลทั้งสองท่าน เป็นผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรอันดามัน รุ่นที่ 2 โดย ม.ราชภัฏภูเก็ต”

text & images #PRPKRU

ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดลานวัฒนธรรม “วัฒนะ กวี คีตศิลป์ 2563”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “ราชภัฏ วัฒนะ กวี คีตศิลป์” ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพ เสริมสร้างความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทย ตลอดจนภูมิภาคอุษาคเนย์ โดยเป็นแหล่งของทรัพยากรอันทรงคุณค่า ที่ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ทราบกันดีว่าทรัพยากรของจังหวัดภูเก็ต นอกเหนือไปจากทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และทัศนียภาพอันงดงามแล้ว ยังมีทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนผ่านวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ที่ดึงดูดใจให้เกิดการมาเยือน ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจำนวนมาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนตระหนักถึงศักยภาพของพื้นที่อันเป็นทำเลทองด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคอันดามัน จึงได้ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ครอบคลุมทั้งการทำนุบำรุง การอนุรักษ์ และเผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันดามันให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมทั้ง การร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ พวกเราในฐานะผู้สืบทอดสายเลือดแห่งบรรพบุรุษ จึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเห็นคุณค่าและมีส่วนในการร่วมกันรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมแบ่งออกเป็น ส่วนบริเวณโดยรอบสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการให้ความรู้ภายในอาคาร และจุดถ่ายภาพที่กระจายทั่วบริเวณ อีกส่วนหนึ่งคือกิจกรรมบนเวที ได้แก่ การประกวดทูตราชภัฏ วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา รวมไปถึงการแสดงลูกพรานน้อยโนรา นำโดยครูไก่ พรศักดิ์ อุปการดี และการแสดงพูดพร่ำ ทำเพลง กับโกไข่ คุณจุมพล ทองตัน ซึ่งทั้งบุคคลทั้งสองท่าน เป็นผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรอันดามัน รุ่นที่ 2 โดย ม.ราชภัฏภูเก็ต”

text & images #PRPKRU

Address

21 หมู่ 6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

83000

General information

คติพจน์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต : สติ ปญฺญ ปริหรติ สติเป็นเครื่องควบคุมการใช้ปัญญา ปรัชญามหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม สีประจำมหาวิทยาลัย : - สีแสด หมายถึง ความรุ่งโรจน์ในด้านศิลปวิทยาการทั้งปวงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนี้ ประสิทธิประสาทให้แก่มวลชน - สีดำ หมายถึง ความเสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ของนักศึกษา ครูบาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย - แสด- ดำ หมายถึง เอกลักษณ์ของผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้จักต้องมีความรุ่งโรจน์ในด้านความรู้ ความสามารถในวิทยาการทั้งปวง และเป็นผู้อุทิศตนเพื่อรับใช้สังคมอย่างแท้จริง

Telephone

0 7652 3094-7

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The University

Send a message to มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University):

Videos

Comments

ข้อมูลข่าวสารยอดเยี่ยมครับผม
สวัสดีค่ะ. มีน้องๆที่เรียนด้านสาขาโรงแรมคนไหนพอจะมีฝีมือบาร์เทนเดอร์ไหมค่ะ. เงินเดือน+คอมมิชชั่นค่ะ. ติดต่อได้ที่พี่สุ 0952578993😍
14 กุมภานี้ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักวิจัยที่รักทุกท่านทั่วภาคใต้ เข้าร่วมงาน "PSU Research EXPO 2020" มหกรรมงานวิจัยครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงานฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงาน แล้วพบกันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/T9neHzhb4ck7EoteA ถึงวันที่ 28 มกราคม 2563 นี้เท่านั้น #PSUResearchEXPO2020 #psuconnext #psu #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 กุมภานี้ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักวิจัยที่รักทุกท่านทั่วภาคใต้ เข้าร่วมงาน "PSU Research EXPO 2020" มหกรรมงานวิจัยครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงานฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงาน แล้วพบกันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/T9neHzhb4ck7EoteA ถึงวันที่ 28 มกราคม 2563 นี้เท่านั้น #PSUResearchEXPO2020 #psuconnext #psu #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทางมหาวิทยาลัยที่มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101ครั้งที่ 12 ครับ ร่วมชมและร่วมให้กำลังใจตัวแทนของสถาบัน ในการเข้าแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ประจำปี 2562 ซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ และจะมีการประกาศผลรางวัลในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เชียร์ให้เพื่อนๆ คว้ารางวัลกลับมาให้เราได้ภูมิใจ ได้ที่ www.bualuang101.com และ FB : ดาวเด่นบัวหลวง101 , IG : ดาวเด่นบัวหลวง101 #bualuang101 #ดาวเด่นบัวหลวง
ขออนุญาตครับ 📣 ฉลองเปิดสาขาใหม่ ✨สาขาที่ 63 โกลบอลเฮ้าส์ภูเก็ต ⭐️ 👉 แจกหนักไปอีก ✨ช้อปสินค้าปลีกครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 300 บาททันที เงื่อนไขการใช้คูปอง ใช้ในบิลถัดไปเมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท 🗓 เริ่มแล้ววันนี้ - 24 ตุลาคม 2562 เท่านั้น ✨ ⭐️ ที่โกลบอลเฮ้าส์สาขาภูเก็ต 📍 พิกัดห้าแยกฉลอง ทางไปกะตะ-กะรน 📌 ค้นหาตำแหน่งสาขา http://bit.ly/MAP-GBHPK 👉 ติดตามโปรโมชั่น [email protected] : @Globalhouse 📲 ลิงก์ http://bit.ly/2FAE4Ic #สาขาภูเก็ต #วัสดุก่อสร้าง #ของแต่งบ้านและสวน #โกลบอลเฮ้าส์ #GlobalHouse #ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
รหัส 37 ขอเสียง....ครับ
เตือนภัย"ภูเก็ต ใอ่โรคจิต..ต.ราไวย์ บางคณฑี (เค้าช่วยกันแก้)
ฝากประชาสัมพันธ์ บริษัทศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 2014 จำกัด ต้องการรับสมัครงาน ตำแหน่งสินเขื่อ(เพศชาย)ผ่านเกณฑ์ทหาร หลายอัตรา ลงพื้นที่อำเภอถลาง สนใจร่วมงาน ติดต่อคุณวีระชัย ชูมณี ผจก.ดูแลพื้นที่อำเภอถลาง เบอร์0632023577
📌ชาวภูเก็ตเตรียมตัวให้พร้อม... 26 - 29 กรกฏาคม 2562 ที่จะถึงนี้ พบกับแฟชั่นผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ ในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 2019 ที่ ชั้น 1 ฝั่งเฟสติวัล ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ‼️ไม่ต้องไปไกลถึงล้านนาตะวันออก เรายกความงามไปให้ท่านถึงที่ เตรียมไปช้อปแบบสบายๆ และมีสไตล์แบบล้านนาตะวันออก แล้วพบกันนะเจ้า..... #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
เรียนอธิการบดี,คณาจารย์ทุกท่านของมหาวิทยาลัยราชภัท โดยเฉพาะคณะมนุษศาสตร์สาขานิติศาสตร์ทุกท่านเพื่อโปรดทราบและเพื่อประช่าสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่จอดรถบริเวณหลังตึก7รายละเอียดปรากฎตามภาพว่าได้มีบุคคลประสงค์ต่อนักศึกษาบางคนสาเหตุยังคงต้องสืบสวนต่อไปจากยาม,กล้องวงจรปิด,และพนักงานที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุการใช้ตะปูคอนกรีตความยาว6นิ้วตอกเข้าในล้อรถจยย.ตามภาพ(จากการตรวจสอบของช่างที่ศูนย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันน่าเชื่อชัดแจ้งว่าเป็นการกระทำของบุคคลเพราะตะปูกับล้อยางรุ่นนี้ยากที่สุดที่จะเหยียบและเข้าไปในลักษณะนี้ กระผมพ.ต.ท.รัชอานนท์ ภูริภากร สว.อก.สภ.ป่าตองหมายเลขโทร086_4893098ซึ่งเป็นเจ้าของรถและเป็นผู้ปกครองของนายรัชวชิระ ภูริภากรนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์สาขานิติศาสตร์ปีที่3ซึ่งเป็นผู้ใช้รถคันเกิดเหตุ หมายเหตุได้จอดรถไว้เมื่อเวลาประมาณ0900น-1030น.แล้วขึ้นไปเรียนวิชาเอกเทศสัญญา3กับอจ.มาฤทธิ์ กาญจนรัตน์ซึ่งก่อนขึ้นไปเรียนได้ไปตรวจสอบรถเรียบร้อยแล้วว่าปกติอยู่ จึงเรียนท่านอธิการบดีและคณาจารย์ทุกท่านเพื่อพิจารณาขอบคุณครับ