Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej Miejsce, gdzie biznes spotyka technologię.
(2)

Gospodarka oparta na wiedzy, dysponująca nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi i precyzyjnymi narzędziami analizy ekonomicznej jest u progu XXI wieku największym wyzwaniem cywilizacyjnym Europy. Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej – jedyny tego rodzaju wydział w Polsce – aktywnie uczestniczy w tych przemianach, co jest wymownym dowodem wysokiej pozycji naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w kraju i za granicą. Wydział zatrudnia najwyższej klasy specjalistów z zakresu informatyki, ekonometrii, badań operacyjnych, ekonomii matematycznej i statystyki, o uznanym autorytecie w Polsce i na świecie, prowadzących szeroko zakrojone badania finansowane przez krajowe i międzynarodowe instytucje rządowe oraz pozarządowe. Uprawiana na Wydziale problematyka naukowa obejmuje ważne dla gospodarki obszary badań stosowanych oraz podstawowych: projektowanie i wdrażanie informatycznych systemów zarządzania, budowę i implementację najnowszych technik i technologii przechowywania i przekazywania informacji, gospodarkę elektroniczną, zarządzanie wiedzą, komputerowe wspomaganie decyzji menedżerskich, mikro- i makroekonomiczne zastosowania nowoczesnych narzędzi matematyczno-statystycznych i ekonometrycznych czy wreszcie badania podstawowe w zakresie optymalizacji decyzji ekonomicznych, programowania i ekonomii matematycznej. Wyniki badań są wysoko oceniane przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe oraz praktykę gospodarczą, czego wymownym wyrazem są liczne nagrody i wyróżnienia oraz znaczący udział kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału w prestiżowych krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych, redakcjach wydawnictw naukowych, firmach konsultingowych, konsorcjach i grupach eksperckich. Studenci Wydziału, poza gruntownym wykształceniem ekonomicznym, zdobywają zaawansowaną wiedzę o nowoczesnych metodach ilościowych w ekonomii i biznesie, optymalizacji, prognozowaniu zjawisk gospodarczych, modelowaniu matematycznym procesów społeczno-ekonomicznych i budowie scenariuszy ich rozwoju. Uczą się biegłego posługiwania nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, poznają najnowsze technologie teleinformatyczne, zgłębiają złożone techniki programowania komputerów oraz projektowania i obsługi informatycznych systemów zarządzania. Absolwenci wyróżniają się wnikliwością badawczą i umysłem analitycznym, są dobrze przygotowani do stosowania w praktyce zaawansowanych metod matematyczno-statystycznych oraz najnowszych narzędzi informatycznych. Znajdują bez trudu zatrudnienie w przedsiębiorstwach, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, organizacjach oraz instytucjach rządowych i pozarządowych w kraju i za granicą, wszędzie tam gdzie podejmowaniu decyzji ekonomicznych towarzyszy nowoczesny rachunek ekonomiczny. Dysponują rozległą, dostępną dla niewielu wiedzą oraz nieprzeciętnymi umiejętnościami, porównywalnymi z najwyższymi międzynarodowymi standardami wykształcenia ekonomicznego. Dlatego są szczególnie poszukiwani na krajowym i europejskim rynku pracy.

Zapraszamy Państwa na kolejne zebranie w dniu 17.04.2020 o godz. 9.30 z udziałem Pani prof. Grażyny Dehnel jako Kierowni...
17/04/2020

Zapraszamy Państwa na kolejne zebranie w dniu 17.04.2020 o godz. 9.30 z udziałem Pani prof. Grażyny Dehnel jako Kierownik Katedry Statystyki oraz dwóch wybornych referentów dr. Macieja Beręsewicza i dr. Marcina Szymkowiaka. Oczywiście zebranie zdalne.

10/04/2020
Dyrektor Instytutu zaprasza na 4 zebranie (1 zdalne zebranie) Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej w dniu 3.04.20...
30/03/2020

Dyrektor Instytutu zaprasza na 4 zebranie (1 zdalne zebranie) Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej w dniu 3.04.2020 (piątek) o godz. 9.30, w trakcie którego omówimy sprawy bieżące oraz wysłuchamy referatu Pana prof. UEP dr hab. inż. Adama Wójtowicza. Pracownicy Instytutu są proszeni o dołączenie do zespołu "Pracownicy Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej UEP" poprzez Microsoft Teams. #zostanwdomu

Miło nam poinformować, że został rozstrzygnięty tegoroczny Konkurs „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę do...
26/03/2020

Miło nam poinformować, że został rozstrzygnięty tegoroczny Konkurs „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”.

Na XVI edycję Konkursu wpłynęło 118 prac dyplomowych, w tym 52 rozprawy doktorskie oraz 66 prac magisterskich. Decyzją Kapituły Konkursu zarówno w kategorii prac doktorskich, jak i magisterskich przyznano trzy równorzędne nagrody finansowe oraz honorowe wyróżnienia.

Praca magisterska Pani Katarzyny Pawlukiewicz, pt.: „Estymacja liczby cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce z wykorzystaniem hierarchicznego modelu Gamma-Poissona”, napisana pod kierunkiem dr Macieja Beręsewicza, obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019, została przez Kapitułę Konkursu zakwalifikowana do grupy najwyżej ocenionych i zdobyła nagrodę w wysokości 4.000 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Grupa OLX, właściciel serwisu Otodom kolejny raz chce dać studentom UEP możliwość zmierzenia się z prawdziwym problem bi...
20/03/2020

Grupa OLX, właściciel serwisu Otodom kolejny raz chce dać studentom UEP możliwość zmierzenia się z prawdziwym problem biznesowym z obszaru big data, uczenia maszynowego i analityki biznesowej.
W tym roku celem zadania będzie przygotowanie modelu (w drużynach maks. 2 osobowych) prognozującego ceny mieszkań i domów na polskim rynku nieruchomości (zarówno pierwotnym jak i wtórnym) w oparciu o dane pochodzące z serwisu Otodom (zawierające opisy, zdjęcia, dane kategoryczne i geolokalizacyjne).
Dla najlepszych drużyn przewidziana jest pula nagród w wysokości 10 tysięcy złotych.
Zapisy: dr Maciej Beręsewicz
Szczegóły: https://www.kaggle.com/c/ue-data-ninja-otodom-challenge-2020/overview
#nieferie #kasadozgarniecia #dataninja

18/03/2020
Wsparcie dla Szpitala

Jak pewnie wiecie sytuacja nie jest łatwa dla nikogo, ale pamiętajmy jak wiele można zrobić.
Ruszyła inicjatywa naszych naukowców z UEP (również z naszego Instytutu), wspieranych przez naukowców z innych ośrodków i programistów, którzy chcą pomagać administracji lokalnej i centralnej w walce z koronawirusem oraz jego społeczno-gospodarczymi skutkami.
Pierwsze działania są już widoczne!

Narzędzie do zarządzania zbiórkami publicznymi na rzecz szpitali. Stworzone przez zespół naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i programistów Clorce. Dla szpitali, darczyńców i lokalnych koordynatorów zbiórek.

W związku z zawieszeniem zajęć na UEP część zajęć będzie prowadzona z wykorzystaniem Moodla lub innych narzędzi. Wykłado...
16/03/2020

W związku z zawieszeniem zajęć na UEP część zajęć będzie prowadzona z wykorzystaniem Moodla lub innych narzędzi. Wykładowcy będą kontaktować się z Wami i określać szczegóły.

Zachęcamy do pracy własnej.

Szczególnie osoby piszące prace dyplomowe mogą wykorzystać ten czas na pisanie. I może wszyscy obronią się w lipcu :)

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu...
13/03/2020

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Przypominamy również, że Dyrektor Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej w trosce o wszystkich zdrowie odwołał również zebranie Instytutu w dn. 20.03.2020 r.

Z uwagi na wzrost ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz przez wzgląd na kolejne przypadki zachorowań na COVID-19 w Polsce, Uczelnia podjęła kolejne decyzje podyktowane bezpieczeństwem zdrowotnym. Reguluje je Komunikat nr 9/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 13 marca 2020 roku.


W sprawach studenckich:
1) wprowadzona zostaje telefoniczna i elektroniczna (w formie wiadomości e-mail z potwierdzeniem odbioru) forma obsługi studentów w Biurze Obsługi Studenta;
2) zawieszone zostają bezpośrednie konsultacje nauczycieli akademickich ze studentami; konsultacje ze studentami powinny odbywać się online;
3) na prośbę Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Minister podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu okresu ważności legitymacji studenckich do
31 maja 2020 roku – w związku z powyższym nie ma konieczności indywidualnego przedłużania ich w BOS;
4) studenci, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie sesji do 11 marca 2020 roku lub dalej będą mieli automatycznie przedłużoną sesję do końca marca br., tj. bez konieczności składania dodatkowych wniosków;
5) składanie wniosków o Indywidualną Organizację Studiów będzie możliwe maksymalnie do
7 dni kalendarzowych po przywróceniu zajęć w Uczelni;
6) w pozostałych sprawach studenckich, w związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, możliwe jest składanie wniosków kierowanych do dyrektorów studiów drogą elektroniczną; wyjątek stanowi oświadczenie o rezygnacji ze studiów, które zgodnie z regulaminem studiów musi być złożone w formie pisemnej – w związku z zawieszeniem obsługi bezpośredniej studentów, oświadczenie to powinno być wysłane pocztą; wnioski kierowane do dyrektorów studiów powinny być podpisane, a następnie zeskanowane lub sfotografowane i przesłane w formacie pdf, jpg (lub podobnym) na adres danego dyrektora (dostępny na stronie internetowej Uczelni – Biuro Obsługi Studenta UEP); decyzja zostanie przekazana za pośrednictwem e-BOS lub wysłana drogą mailową na adres, z którego wniosek został wysłany; w temacie wiadomości należy napisać czego wniosek dotyczy (np. „wniosek o wydanie zaświadczenia”, „wniosek o powtarzanie przedmiotu”, itp.), a plik musi być nazwany według schematu: nazwisko.imię.nr albumu (np. Kowalski.Jan.191919.pdf);
7) studenci mają obowiązek zapoznawania się na bieżąco z informacjami publikowanymi na stronach internetowych UEP oraz przekazywanymi pocztą elektroniczną, dotyczącymi organizacji zajęć i procesu dydaktycznego.

Ważny, nowy komunikat.
10/03/2020

Ważny, nowy komunikat.

Odwołanie zajęć dydaktycznych do 24 marca 2020 r.

W związku z ustawą z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374)

od 11 marca do 24 marca 2020 r. odwołane zostają:

• zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
• zajęcia w Szkole Doktorskiej,
• zajęcia na studiach podyplomowych,
• zajęcia w ramach innych form kształcenia prowadzonych przez Uczelnię, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie,
• egzaminy (w tym egzaminy dyplomowe), obrony prac i zaliczenia.

Do 24 marca 2020 r. będzie również nieczynna Biblioteka Główna UEP.

Wszystkie marcowe wydarzenia o charakterze otwartym, w tym wykłady, konferencje, kongresy oraz imprezy sportowe zostają odwołane lub przesunięte na późniejszy termin. .

10/03/2020
T.Love - Chlopaki Nie Placza [Official Music Video]

Dużo się ostatnio dzieje, ale my, jako chyba najbardziej męski Instytut na naszej uczelni nie zapominamy, że dziś swoje święto mają Panowie :) Najlepszego Panowie! 🌻 https://youtu.be/X0lkrxFuGr8

Music video by T.Love performing Chlopaki Nie Placza. (P) 1997 The copyright in this audiovisual recording is owned by EMI Music Poland Sp. z o.o.

08/03/2020
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Naszym Wspaniałym Pracowniczkom oraz Studentkom spełnienia zarówno osobistego jak i zawodowego 🌺🌸🌼🌷🌹🥀💐🌻
Niech moc bedzię z Wami!👩‍🎓👩‍🏫👩‍💻👩‍💼🦸‍♀️

Dzisiaj obchodzimy Dzień Kobiet! 😀Około 30% naukowców na świecie to kobiety. I jest ich coraz więcej! 👍Przed kobietami jeszcze wiele naukowych wyzwań i sukcesów! Jesteśmy pewni, że będziemy coraz częściej informować o ich sukcesach, bo kobiety mają potencjał💪
Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom życzymy spełnienia marzeń, nieszablonowych pomysłów i pogody ducha🌸🌺🥳

W związku z uchwałą Senatu nr 65 z dnia 20 grudnia 2019 roku pojawił się nowy dodatkowy szablon pracy licencjackiej i ma...
05/03/2020

W związku z uchwałą Senatu nr 65 z dnia 20 grudnia 2019 roku pojawił się nowy dodatkowy szablon pracy licencjackiej i magisterskiej przygotowany zgodnie z formatem LaTeX. Serdecznie zapraszamy studentów na "Szkolenie z pisania prac w Overleafie", które odbędzie się 20. marca br. Overleaf to internetowy edytor zautomatyzowanego składu tekstu LaTeX. Szkolenie poprowadzą: prof. Barbara Będowska-Sójka, prof. Agata Kliber i dr Aleksandra Rutkowska. Zapisy na szkolenie: https://forms.gle/Am4SDTGu6eJ33sM38

Serdecznie gratulujemy dr hab. Agacie Kliber, której projekt "Innowacje technologiczne w branży finansowej w świetle czw...
28/02/2020

Serdecznie gratulujemy dr hab. Agacie Kliber, której projekt "Innowacje technologiczne w branży finansowej w świetle czwartej rewolucji przemysłowej" został zaakceptowany do realizacji w drugiej edycji konkursu na wewnętrzne projekty badawcze w ramach projektu RID.

Rozstrzygnięto II edycję konkursu na projekty wewnętrzne realizowane w ramach projektu RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości).
Wsrod zaakceptowanych wniosków, finansowanie otrzymał wniosek dr hab. Agaty Kliber "Innowacje technologiczne w branży finansowej w świetle czwartej rewolucji przemysłowej".

Celem projektu jest określenie powiązań rynku FinTech i z pozostałymi rynkami finansowymi, a w szczególności z rynkiem bankowym i rynkiem IT. A w badaniach Panią Profesor będzie wspierać zespół w skład, którego wchodzą: dr hab. Barbara Będowska-Sójka, dr hab. Katarzyna Świerczyńska oraz dr Aleksandra Rutkowska.

Serdecznie gratulujemy!

Nowy semestr nowy ja ;)  Wiecie, że w naszym Instytucie  naliczyliśmy aż 8 kół naukowych? Na pewno każdy znajdzie coś dl...
24/02/2020

Nowy semestr nowy ja ;)
Wiecie, że w naszym Instytucie naliczyliśmy aż 8 kół naukowych? Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zacznij działać!

Zgodnie z opinią Dyrektora Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej, prof. dr hab. Krzysztofa Malagi uważamy, że najl...
19/02/2020
9th International Conference on Business and Economic Development (ICBED)

Zgodnie z opinią Dyrektora Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej, prof. dr hab. Krzysztofa Malagi uważamy, że najlepszą formą świętowania dzisiejszego święta jest solidna praca. Dlatego polecamy uwadze kolejną ciekawą konferencję.

This conference seeks to explore a wealth of issues related Business and Economic Development, contributions should therefore be of interest to scholars, practitioners and researchers in management in both developed and developing countries targeting

Dziś, 19 lutego br. po raz pierwszy obchodzimy nowe święto państwowe - Dzień Nauki Polskiej. Jako datę corocznych obchod...
19/02/2020

Dziś, 19 lutego br. po raz pierwszy obchodzimy nowe święto państwowe - Dzień Nauki Polskiej. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Z tej okazji życzymy Naszym Naukowcom inspiracji, sił, wytrwałości i grantów do realizacji pomysłów i planów naukowych!

Po raz pierwszy obchodzimy dziś nowe święto państwowe - Dzień Nauki Polskiej. Stanowić ma ono inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką. #DzieńNaukiPolskiej

▶️www.gov.pl/edukacja/19-lutego--dzien-nauki-polskiej

Prof. Nicolas Maïnetti na UEP!W dniu 24.02.2020 r. gościem Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej na Uniwersytecie ...
18/02/2020

Prof. Nicolas Maïnetti na UEP!
W dniu 24.02.2020 r. gościem Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu będzie prof. Nicolas Maïnetti, Dyrektor Ecole Supérieure de la Francophonie pour l'Administration et le Management w Sofii, która współpracuje z poniższymi uniwersytetami frankofońskimi.
Celem wizyty prof. Nicolasa Maïnettiego w Poznaniu będzie upowszechnienie wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (filologia francuska) informacji o atrakcyjności studiowania w ramach jednego z piętnastu programów studiów magisterskich w zakresie zarządzania i biznesu realizowanych w ESFAM.
Zapraszamy wszystkich studentów posługujących się językiem francuskim, zainteresowanych uzyskaniem prestiżowych dyplomów ukończenia studiów Master 1 i Master 2 w zakresie zarządzania i biznesu na spotkanie z prof. Nicolasem Maïnettim, które odbędzie się w dn. 24.02.2020 o godz. 15.00 w s. 114 budynek B, al Niepodległości 10 w Poznaniu.
W roku akademickim 2019/2020 do grona wykładowców ESFAM, rekrutujących się zasadniczo z uniwersytetów belgijskich i francuskich, dołączył prof. dr hab. Krzysztof Malaga z UEP.

Już w najbliższy piątek (21.02.2020) odbędzie się kolejne Seminarium Instytutowe. Tym razem będzie okazja posłuchać i po...
17/02/2020

Już w najbliższy piątek (21.02.2020) odbędzie się kolejne Seminarium Instytutowe. Tym razem będzie okazja posłuchać i podyskutować z dr. Marcinem Bartkowiakiem na temat "Transferu ryzyka długowieczności i metody jego wyceny". W imieniu Dyrektora Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej, prof. dr hab. Krzysztofa Malagi serdecznie zapraszamy, godz. 10:00, sala 2.1 CEUE

Nowość na rynku wydawniczym!Monografia „Pour une recherche économique efficace” jest efektem współpracy Association Inte...
14/02/2020

Nowość na rynku wydawniczym!

Monografia „Pour une recherche économique efficace” jest efektem współpracy Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF) z siedzibą na Uniwersytecie Paryż 2 Pantheon-Assas z Uniwersytetem Bernardo O’Higginsa w Santiago de Chile.

Redaktorami naukowymi wydania są Alain Redslob, Claudio Ruff Escobar i Krzysztof Malaga - dyrektor naszego Instytutu.

W książce znajdziemy 20 rozdziałów napisanych przez 25 autorów z Bułgarii, Chile, Francji, Kanady, Libanu, Meksyku, Polski, Rosji oraz Tunezji.

Monografię tworzą wyselekcjonowane artykuły zaprezentowane na 61 Kongresie AIELF, który w dniach 27-29.05.2019 odbył się w Santiago de Chile. Niektóre artykuły przygotowane na 61 Kongres AIELF zostały opublikowane w vol. 4, nr. 2/2019 czasopisma RIELF.

Monografia została wydana jako e-book oraz w klasycznej wersji papierowej, której egzemplarz będzie niebawem dostępny w Bibliotece UEP.

Zapraszamy do lektury!

Prof. Elżbieta Gołata członkiem Naukowej Rady Statystycznej! Prof. dr hab. Elżbieta Gołata została powołana przez prezes...
13/02/2020
Biuletyn Informacji Publicznej / Organizacja statystyki publicznej / Stałe organy opiniodawczo-doradcze Prezesa GUS / Naukowa Rada Statystyczna

Prof. Elżbieta Gołata członkiem Naukowej Rady Statystycznej!

Prof. dr hab. Elżbieta Gołata została powołana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dr. Dominika Rozkruta, w skład Naukowej Rady Statystycznej na kadencję 2020-2024.

Naukowa Rada Statystyczna to organ opiniodawczo-doradczy, który działa przy prezesie GUS. Rada liczy 31 członków wybranych spośród przedstawicieli nauki, w szczególności z dziedziny statystyki i dziedzin pokrewnych.

Do zadań rady należy w szczególności opiniowanie i rekomendowanie prac metodologicznych, które mają na celu udoskonalenie systemu badań statystycznych.

Serdecznie gratulujemy!

Naukowa Rada Statystyczna (NRS) działa przy Prezesie GUS jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach metodologii badań statystycznych. Rada opiniuje i rekomenduje prace metodologiczne zapewniające doskonalenie systemu badań statystycznych. Członków Rady powołuje Prezes GUS spośród przedstaw...

Troje pracowników naszego Instytutu wybrano na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023...
31/01/2020

Troje pracowników naszego Instytutu wybrano na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Komitet Nauk Demograficznych PAN:
1. prof. dr hab. Elżbieta Gołata (Katedra Statystyki)
2. dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP (Katedra Statystyki)

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN:
1. prof. dr hab. Witold Jurek (Katedra Ekonometrii)

Serdecznie gratulujemy!

https://wyborykomitety.pan.pl/

Za nami 21. edycja Konkursu o Złotą Mysz!28 stycznia 2020 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom 21. edyc...
30/01/2020

Za nami 21. edycja Konkursu o Złotą Mysz!

28 stycznia 2020 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom 21. edycji Konkursu o Złotą Mysz, adresowanego do studentów I roku studiów dziennych w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, uczęszczających w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na zajęcia z przedmiotu Technologie informacyjne, prowadzone przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych.

Konkurs polegał na przygotowaniu w dwuosobowych zespołach profesjonalnych projektów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych i mobilnych. Projekty obejmowały cztery etapy: inwestorski, biznesowy, techniczny i poprojektowy. Projekty były przygotowane w postaci zwięzłego biznesplanu (lean canvas) oraz prezentacji w formacie MS PowerPoint. Proponowane rozwiązania były oceniane według następujących kryteriów:

• oryginalność, nowatorstwo i świeżość pomysłu,
• biznesowy charakter przedsięwzięcia,
• wpływ technologii informacyjnych na transformację organizacji i zarządzania.

W konkursie wzięło udział 158 studentów. Prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której weszli pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych. Przewodniczącym Komisji Konkursowej był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych. Nagrodami ufundowanymi przez bank Santander Bank Polska w ramach programu Santander Universidades były atrakcyjne urządzenia elektroniczne:

I nagroda – dron Overmax X-Bee Drone 9.5 GPS
II nagroda – zegarek Huawei Watch GT Classic Srebrny
III nagroda – głośnik JBL Flip 5 Czarny
Wyróżnienia – pendrive DataTraveler 100 64 GB Kingston Technology

Wręczenie nagród odbyło się 28 stycznia 2020 roku w Audytorium C w budynku Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Uczelnię reprezentowali:
- Prof. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło - Prorektor ds. Edukacji i Studentów
- Prof. dr hab. Krzysztof Malaga - Dyrektor Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej
- Dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. UEP - Dyrektor studiów w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych

Sponsora reprezentowali:
- Ada Jankowska - Menedżer Placówki Santander Universidades
- Paweł Śnieć – Dyrektor Regionu Santander Bank Polska
- Karolina Nyl – Santander Bank Polska

Uroczystość poprowadził prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, przewodniczący Komisji Konkursowej z mgr. inż. Michałem Brzoskim, który prowadził ćwiczenia z przedmiotu Technologie informacyjne. Nagrody i dyplomy wręczali: prof. Krzysztof Malaga, prof. Elżbieta Rychłowska-Musiał oraz pani Karolina Nyl, reprezentująca Santandera.

Zwycięzcami 21. edycji Konkursu o Złotą Mysz zostali:

I miejsce: Jędrzej Haracewiat, Mikołaj Hawryluk

VibeCheck – projekt polegający na zaimplementowaniu wtyczki do aplikacji muzycznych takich jak Spotify czy Deezer, tworzącej automatycznie playlisty utworów opierając się o dane biologiczne i środowiskowe takie jak tętno, prędkość poruszania się, temperatura czy obecna pogoda. Wtyczka skierowana jest do osób posiadających smartwatche.

II miejsce: Rozalia Perlińska, Kacper Sarna

SugarCAre - projekt ten pozwala na podłączenie aplikacji komórkowej do sensorów badających poziom cukru we krwi. Zaimplementowana funkcja ostrzegania o krytycznych poziomach użytkownika pozwoli na szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych. Będzie ona też wsparcie dla jego otoczenia w przypadku nagłego zasłabnięcia, by poinformować o zaistniałej sytuacji.

III miejsce: Izabela Czumałowska, Aneta Czyżewska

Read-me - pomysł polegający na zautomatyzowaniu usług bibliotecznych takich jak proces wypożyczania i poszukiwania książek, przedłużanie terminów zwrotów, czy możliwości przekazania książek przez użytkowników bez ingerencji biblioteki. Usługi mają być świadczone za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego.

Wyróżnienia:

Michał Cukrowski, Kacper Bobiński
MiPA - aplikacja do symulacji Mind Palace – metody uczenia się i zapamiętywania.

Jędrzej Bręczewski, Adrian Chorzępa
MyTown - portal/aplikacja służąca do komunikacji społeczności danego osiedla oraz ułatwienia wyboru nowego miejsca zamieszkania.

Alicja Kwiatkowska, Jakub Miranowski
AR TOUR - aplikacja AR ułatwiająca zwiedzanie, na podstawie zeskanowanego otoczenia wyszukuje informacje o poszczególnych obiektach.

Dominika Smoczyńska, Martyna Pacewicz
E-wnuczek - aplikacja pomagająca starszym osobom w korzystaniu z urządzeń przenośnych typu smartfon czy tablet.

Piotr Wieczorek, Krzysztof Walczak
Agripol - system wykorzystujący IoT do wspierania upraw szklarniowych.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! :)

Adres

Al. Niepodległości 10
Poznan
61-875

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 09:00 - 15:30
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30

Telefon

+48618569376

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej:

Najbliższe uniwersytety


Komentarze

Znajomości Excela jest wymagana przez pracodawców na każdym etapie rozwoju zawodowego, również od uczniów i studentów, którymi zajmuje się nasza Fundacja. Z badania przeprowadzonego w XI 2017 na próbie prawie 1000 studentów wynika, że zaledwie 22% młodych osób potrafi korzystać z tego narzędzia w stopniu odpowiadającym potrzebom pracodawców. Mamy nadzieję zmienić to dzięki ExcelDay™. Aplikuj już dziś ! Aplikuj na
W ubiegłym tygodniu w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie odbyła się 144 edycja European Study Groups with Industry (ESGI144). ESGI to organizowane od 50 lat kilkudniowe hackatony i sesje warsztatowe. W tej edycji naukowcy pracowali m.in. nad zagadnieniami z sektora wydobywczego, energetycznego, e-reklamy i branży IT. ESGI to doskonała okazja, aby zobaczyć jak wygląda współpraca nauki z biznesem i przemysłem. Więcej w artykule http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33268%2Crusza-esgi-matematycy-beda-rozwiazywali-problemy-zgloszone-przez-firmy.html
Szukasz fajnego stażu w IT? 👨‍🎓👩‍🎓 Znajdziesz go u nas! :) https://bit.ly/2Xok81z
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z Excela!
Cześć! Jestem absolwentka i wykopałam z szafy książki które mogą się komuś przydać. Jeśli Jest chętny niech da znać. Czerwona jest w trochę ciężkim stanie 😉
Moi Drodzy, mój los składam w Wasze ręce i zwracam się z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety i jeśli to możliwe - przesłanie jej znajomym. Do niedzieli muszę zebrać 150 wywiadów, a mam 70. Dane posłużą do napisania pracy magisterskiej. Proszę Was bardzo - pomóżcie. Wysyłam do Was pozytywne fluidy i każdej osobie, która się nade mną ulituje i wypełni ankietę kłaniam się dziękczynnie w pas. Jeśli zechcielibyście Państwo mieć swój wkład w rozwój nauki, poniżej przesyłam link do ankiety:
Wykorzystaj ostatnie chwile wakacji i weź udział w projekcie EDI! ➡ goo.gl/AogFBA
Wnikliwi Testerzy? Poszukiwani! [http://apzumi.com/career/regular-software-tester/] Zapraszamy:)
Junior Project Manager Znajdziemy Cię tutaj? :) Dołącz do nas! [http://apzumi.com/career/junior-project-manager/]
Staże w DobryMechanik.pl sp. z o o zapraszamy :)
Zapraszamy na płatne staże związane z ekspansją zagraniczną do DobryMechanik.pl
Bezpłatne warsztaty z programu Excel z Kompanią Piwowarską!📊 Jeśli jesteś studentem drugiego stopnia kierunków ścisłych, znasz Excel w stopniu podstawowym i chciałbyś pracować w działach planowania, analizy rynku, logistyki, sprawdź naszą propozycję już teraz i aplikuj! ⤵⤵⤵ https://rekrutacja.fundacjarozwojutalentow.pl/ogloszenie/257 #fundacjarozwojutalentow #excelday #exceldaycom #excel #msexcel #rozwoj #student #warsztaty #praktyka #szansa